Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english

Haku

  

Tietoa palvelusta

 Tekstin koko: a a a a  Tekstiversio   

Murupolku

ksshp.fi » Potilaille ja läheisille » Potilaan oikeudet » Potilasasiamiestoiminta

Sisältö

« Takaisin edelliselle sivulle

30.11.2011

Hyvä potilaamme tai potilaamme läheinen

Pyrimme pitämään sairaanhoitopiirimme sairaaloissa potilashoidon sekä siihen liittyvät toiminnot ja palvelut korkeatasoisina. Terveydenhuoltohenkilöstö vastaa potilasturvallisuudesta ja -tyytyväisyydestä, mutta potilailla ja heidän läheisillään on tässä myös keskeinen rooli. Halutessanne voitte ilmaista huolenne ja kysymyksenne hoitoanne koskevissa asioissa potilas- ja asiakaspalautteena sekä suullisesti että kirjallisesti.

Toivomme, että otatte asianne käsiteltäväksi hoitavassa yksikössä hoitavan lääkärin, oman hoitajan tai osastonhoitajan kanssa. Mikäli asian hoitaminen vaatii tarkempaa selvittämistä, voitte olla yhteydessä kunkin erikoisalan ylilääkäriin. Ylilääkäreiden yhteystiedot löytyvät sairaanhoitopiirin kotisivuilta osoitteesta www.ksshp.fi/Sairaalat ja yksiköt ao. yksikön sivuilta.

Jos asioiden selvittäminen hoitavassa yksikössä ei tyydytä, voitte tehdä asiasta muistutuksen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärille. Muistutus on hyvä tehdä melko pian tapahtumasta ja siinä on kuvattava tarkasti tyytymättömyyden aihe ja muistutuksen tekoon johtaneet tapahtumat. Muistutus on tehtävä kirjallisesti. Toivomme, että käytätte oheista tulostettavaa lomaketta, mutta myös vapaamuotoinen muistutus on edelleen mahdollinen. Sähköpostitse asiointi ei tietoturvasyistä ole mahdollinen salassa pidettävien asioiden hoidossa. Potilasasiamies ja sosiaalityöntekijät auttavat tarvittaessa muistutuksen tekemisessä. Sosiaalityöntekijöiden yhteystiedot osoitteesta www.ksshp.fi/Potilaille ja läheisille/Sosiaalityö.

Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992/785 10 §) todetaan, että ”Terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Muistutukseen on annettava ratkaisu kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä. Muistutuksen tekeminen ei rajoita potilaan oikeutta kannella hoidostaan tai hoitoon liittyvästä kohtelustaan terveyden- tai sairaanhoitoa valvoville viranomaisille.” Mikäli muistutuksen tekee muu kuin potilas itse (esimerkiksi omaiset, läheiset tai asiamies), tulee potilaan valtakirja tai muu valtuutus tulee liittää muistutukseen. Alaikäisen potilaan hoitoa koskevan muistutuksen tekee joko potilas itse tai hänen huoltajansa. Kuolleen potilaan hoidosta muistutuksen voivat tehdä omaiset tai läheiset.

Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri antaa asiasta kirjallisen vastauksen, josta käyvät ilmi mahdolliset muistutuksen johdosta tehdyt toimenpiteet. Annetusta päätöksestä ei voi potilaslain mukaan valittaa.

Henkilökohtainen vastauskirje lähetetään potilaalle tai muistutuksen tekijälle kohtuullisessa ajassa, viimeistään 1 - 2 kuukauden sisällä.  Käyty kirjeenvaihto on täysin luottamuksellista ja se säilytetään erillään potilaskertomuksesta sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin arkistossa. Muistutuksen tekeminen ei mitenkään rajoita potilaan tarvitsemien tutkimusten tai hoidon saamista.

Muistutus pyydetään lähettämään osoitteella:
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Johtajaylilääkäri 
Rakennus 6/2, Keskussairaalantie 19
40620 Jyväskylä.

 

MUISTUTUSLOMAKE

 


suomenkielinen versio | english version

Päivitetty 30.11.2011 11:54

in English

© Keskussairaalantie 19 · 40620 Jyväskylä · Puh. (014) 269 1811