Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english

Haku

  

Tietoa palvelusta

 Tekstin koko: a a a a  Tekstiversio   

Murupolku

ksshp.fi » Potilaille ja läheisille » Asiakasmaksut

Sisältö

 

Asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen 

Asiakasmaksuista säädetään laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Näiden perusteella Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus on päättänyt sairaanhoitopiirissä perittävät asiakasmaksut.

1.  Yleistä asiakasmaksuista

Tutkimus ja hoito sairaalassa tai sairaalan erillisessä toimintayksikössä on potilaalle maksullista muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Jos asiakasmaksusta vastaa potilaan puolesta joku muu, tulee potilaalla olla esittää siitä tarvittava todistus / maksusitoumus.

Maksut lyhytaikaisesta laitoshoidosta ja avohoidosta ovat kiinteitä maksuja eikä niissä ole harkintamahdollisuutta. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan potilaan kuukausimaksu määräytyy potilaan maksukyvyn mukaan.

Asiakasmaksujen ja potilaan kotikunnan laskuttamista varten sairaalaan tulon yhteydessä tarkistetaan henkilötiedot (nimi, henkilötunnus, laillinen kotikunta, lähiosoitteet sekä lapsipotilaiden huoltajatiedot).

Asiakasmaksulasku annetaan potilaalle poliklinikalla ilmoittautumisen yhteydessä tai lähetetään myöhemmin kotiosoitteeseen. Tarvittaessa asiakasmaksut on mahdollista maksaa käteisellä, pankkikortilla tai luottokortilla sairaanhoitopiirin kassapisteeseen.

Ulkomaalaiset potilaat (ei kotikuntaa Suomessa) maksavat itse kaikki hoidosta aiheutuneet kustannukset, mikäli kansainvälisistä sopimuksista (mm. EU/ETA-sopimus) ei muuta johdu. Ulkomailla asuvien potilaiden asiakasmaksuista on olemassa erillinen tiedote, jota on käännetty useille eri kielille.

Sairaanhoitopiirin ostaessa hoitopalveluja ulkopuoliselta palveluntuottajalta ovat asiakasmaksut samat kuin sairaanhoitopiirin itse tuottamista vastaavista palveluista. Mikäli maksua ei peritä hoidon antaneessa laitoksessa, laskuttaa asiakasmaksut sairaanhoitopiiri.           

Asiakasmaksut ovat ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä. Maksamattomat maksut peritään tarvittaessa ulosotolla ja ne voivat aiheuttaa merkinnän asiakkaan luottotietoihin. Sairaanhoitopiiri käyttää maksujen perinnässä myös perintätoimistoa.

Alaikäisten lasten maksuista ovat vastuussa lapsen vanhemmat / huoltajat.

2. Avohoidon maksut

 • Poliklinikkakäynti ja päiväsairaanhoitokäynti 29,30 €
 • Päiväsairaanhoitona annettu kuntoutushoito vammaiselle 12,10 €
 • Päiväkirurgia 96,40 €
  • Päiväkirurgisesti tehtävistä reumaa sairastavien lasten paikallishoidoista (tulehduksellisiin reumasairauksiin liittyvät nivelpistot), CP-lasten botuliinihoidoista sekä lasten suolistosairauksien tähystystutkimuksista peritään päiväkirurgian maksuna 34,80 €
 • Sarjahoitokäynti 8,00 €
 • Psykiatrian avohoitokäynnit 0 €
 • Palveluasumisyksikössä pitkäaikaisesti asuvilta asukkailta sairaanhoitopiiri perii maksukyvyn mukaan määräytyvän palvelumaksun sekä ateriapalvelumaksun 12 €/vuorokausi.
 • Maksu käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä vastaanottoajasta 36,20 €  (18 vuotta täyttäneiltä potilailta)
 • Käynti perusterveydenhuollon päivystyksessä arkisin klo 20.00 - 08.00 välisenä aikana sekä viikonloppuisin ja pyhäpäivinä 29,30 €
 • Käynti perusterveydenhuollon päivystyksessä arkisin klo 08.00 - 20.00 välisenä aikana: asiakasmaksun laskuttaa Jyväskylän kaupunki päätöstensä mukaisesti.

Jos potilas päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen otetaan hoidettavaksi sairaalan vuodeosastolle, peritään toimenpidepäivältä päiväkirurgian maksu ja seuraavilta hoitopäiviltä vuodeosastohoidon maksu.

3. Vuodeosastohoidon maksut

Vuodeosastohoidossa maksullisia hoitopäiviä ovat sairaalaan tulopäivä, sairaalassa olopäivät sekä sairaalasta lähtöpäivä. Hoitopäivä vaihtuu yöllä klo 24.00. Hoitopäivä on maksullinen, vaikka potilas ei olisikaan sairaalassa koko vuorokautta (24 h).

Hoitopäivämaksu peritään vain kerran kalenterivuorokaudelta. Jos potilas siirtyy välittömästi toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei peri maksua siltä päivältä, jolloin siirtyminen tapahtuu.

Alle 18-vuotiaille potilaille maksullisia ovat seitsemän ensimmäistä hoitopäivää kalenterivuoden aikana

 • Hoitopäivämaksu / yleissairaudet 34,80 €
 • Hoitopäivämaksu / psykiatria 16,10 €
 • Hoitopäivämaksu maksukaton täyttymisen jälkeen 16,10 €
 • Laitoshoitona annettu kuntoutushoito vammaiselle henkilölle 12,10 €
 • Päivä- tai yöhoito 16,10 €
 • Pitkäaikainen laitoshoito: maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu
 • Lyhytaikaisen laitoshoidon lomapäivät 0 €, pitkäaikaisen laitoshoidon lomapäivistä maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu viideltä ensimmäiseltä lomapäivältä

4.Maksut lääkärintodistuksista ja -lausunnoista

Maksu lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta tai lausunnosta on lausunnon laadusta riippuen enintään 36,20 €.

 

5.  Maksuttomat palvelut

Potilaalle maksuttomia terveyspalveluita ovat:

 • Psykiatrinen avohoito
 • Alle 18-vuotiaalle potilaalle annettava hoito ja ylläpito siltä osin kun hoitopäiviä kalenterivuodessa on kertynyt yli seitsemän
 • Sarjahoito alle 18-vuotiaalle
 • Yli 45 kertaa kalenterivuodessa ylittävät sarjahoidon käynnit
 • Alle 18-vuotiaan potilaalle käynti terveyskeskuksen ja sairaalan yhteisesti sairaalassa järjestämässä päivystyksessä
 • Hengityshalvauspotilaalle annettava hoito ja ylläpito sekä hoitoon liittyvät kuljetukset
 • Tartuntatautilaissa (583/1986) tarkoitetut rokotukset, yleisvaarallisen tartuntataudin tutkimus, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet sekä sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn eristäminen, HIV-infektion, tippurin ja sukupuoliteitse tarttuvan klamydiainfektion tutkimus ja hoito sekä ilmoitettavaan tartuntatautiin sairastuneen hoitoon määrätyt lääkkeet
 • Neuvonta, kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävä tutkimus sekä sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus silloin kun ne ovat lääkinnällistä kuntoutusta
 • Apuvälinepalvelut (apuvälinetarpeen määrittely, sovitus, luovutus, käytön opetus ja   seuranta sekä tarpeellinen huolto) silloin kun ne ovat lääkinnällistä kuntoutusta eikä apuvälineen tarve aiheudu muiden lakien mukaan korvattavasta vahingosta tai ammattitaudista
 • Potilaan kuljetus terveyskeskukseen, toiseen hoitolaitokseen tai kotihoitoon silloin kun  potilas on sisäänkirjattuna vuodeosastolle
 • Lyhytaikaisen laitoshoidon lomapäivät ja pitkäaikaisen laitoshoidon yli viiden lomapäivän ylittävät päivät

Jos potilas on laitoshoidossa sairaalassa tai muussa julkisessa laitoksessa ja käy hoitojakson aikana tutkittavana tai hoidettavana poliklinikalla, on poliklinikkakäynti potilaalle maksuton.

Poliklinikka-, päiväsairaanhoito- ja sarjahoitokäynnit ovat maksuttomia sotiemme veteraaneille, joilla on kela-kortissa R- tai M-tunnus tai sotilaspassissa merkintä rintamasotilastunnuksesta.

                  

6. Maksukatto

Potilaan maksamille julkisen terveydenhuollon tietyille maksuille on säädetty enimmäismäärä, maksukatto. Maksukatto koskee kalenterivuoden aikana kunnallisiin laitoksiin (terveyskeskus, sairaala, vanhainkoti) maksettuja asiakasmaksuja. Maksukaton raja on 679 euroa. Potilaan tulee itse seurata maksukaton täyttymistä.

Alle 18-vuotiaan lapsen käyttämistä palveluista maksetut maksut otetaan huomioon hänen vanhempansa tai muun huoltajansa maksujen kanssa.

Maksukaton täytyttyä asiakkaalle myönnetään vapaakortti. Vapaakortin myöntää se terveydenhuollon laitos, jossa maksukatto on täyttynyt. Vapaakortti on maksukaton täyttymisestä lähtien voimassa kalenterivuoden loppuun.

Vapaakortin voimassa ollessa asiakasmaksut ovat seuraavat:

 • Hoitopäivämaksu sekä yleissairauksissa että psykiatriassa 16,10 € (peritään vain 18 vuotta täyttäneiltä potilailta)
 • Avohoidon maksut, jotka kerryttävät maksukattoa 0 €
 • Maksut, jotka eivät kerrytä maksukattoa peritään normaalisti

Potilaalla on oikeus saada maksukaton täyttymisen jälkeen liikaa suoritetut maksut takaisin. Vaatimus liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta on tehtävä viimeistään maksukaton täyttymistä seuraavan kalenterivuoden aikana.

Maksukatosta ja vapaakortista on olemassa erillinen yksityiskohtaisempi potilastiedote.

7. Lisätietoja

Tässä tiedotteessa on kerrottu vain yleisimmistä asiakasmaksuista. Tarkempia tietoja asiakasmaksuista saa osastojen ja poliklinikoiden henkilökunnalta sekä sosiaalityöntekijöiltä. Lisätietoja antaa myös laskutusyksikkö (014) 269 5200.

 

 


Päivitetty 2.1.2014 7:34

in English

© Keskussairaalantie 19 · 40620 Jyväskylä · Puh. (014) 269 1811