Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english

Haku

  

Tietoa palvelusta

 Tekstin koko: a a a a  Tekstiversio   

Murupolku

ksshp.fi » Potilaille ja läheisille » Potilaan oikeudet

Sisältö

 

Potilaan oikeudet

Suomessa on laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia terveydenhuollon palveluita.


Lain keskeiset kohdat ovat:

 • Hoitoon tarvitaan potilaan suostumus.
 • Potilaalle annetaan tiedot hänen terveydentilastaan
  ja hoidosta: mitä hoitoon sisältyy, millaisia riske-
  jä siihen liittyy ja mitä eri hoitovaihtoehtoja poti-
  laalla on.
 • Jonottamaan joutuvalle ilmoitetaan odottamisen syy
  ja sen arvioitu kesto.
 • Hoitoon tyytymätön voi tehdä muistutuksen hoitolai-
  tokselle tai kantelun terveydenhuoltoa valvovalle
  viranomaiselle.
 • Hoitolaitoksella on oltava potilasta avustava potilas-
  asiamies.

Jokaisella Suomessa asuvalla ihmisellä on oikeus saada terveydentilansa edellyttämää terveydenhoitoa ja sairaanhoitoa niiden voimavarojen rajoissa, jotka ovat käytettävissä. Suomessa kunnat vastaavat terveydenhuollon järjestämisestä, ja niiden velvollisuuksista on säädetty laeissa.

Potilaalla on oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun. Hoito on järjestettävä niin, ettei se loukkaa potilaan ihmisarvoa, vakaumusta tai yksityisyyttä. Potilaan äidinkieli, kulttuuri ja henkilökohtaiset tarpeet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Lapsipotilaita hoidettaessa otetaan huomioon myös muun perheen tarpeet.


Suostumus ja yhteisymmärrys

Hoitoratkaisut on tehtävä yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Jos potilas kieltäytyy hoidosta tai jostakin hoitotoimenpiteestä, pyritään sopimaan muusta hoitotavasta. Potilas voi myös kieltäytyä kokonaan hoidosta.

Vähäisissä hoitotoimenpiteissä potilaan suostumukseksi voidaan katsoa se, että hän on hakeutunut hoitoon. Yleensä potilaan suostumus on kuitenkin selvitettävä keskustelemalla hänen kanssaan.

Selvittäessään potilaan hoitoon liittyviä asioita henkilökunnan on huolehdittava siitä, etteivät potilasta koskevat tiedot paljastu sivullisille. Hoitoon liittyviä tietoja ei pidä antaa potilaalle, jos hän ei halua tietää niitä.

Tajuttoman potilaan hengen tai terveyden ollessa vaarassa annetaan tarvittava hoito, vaikka potilaan tahtoa ei pystytä selvittämään. Jos potilas on kirjoittanut hoitotahdon, eikä ole syytä epäillä että se olisi esimerkiksi vanhentunut ja potilas olisi muuttanut mieltään, on toimittava hoitotahdon mukaisesti. Potilas voi kuitenkin tehdä erikseen hoitotahdon, jossa hän sallii myös kiellon tarkoittamien potilastietojen luovuttamisen esimerkiksi silloin kun hän on tajuton ja tarvitsee välitöntä hoitoa.Epäselvissä tapauksissa hoitohenkilökunta neuvottelee asiasta potilaan lähiomaisten kanssa.

Vajaavaltaisen kohdalla hoitotahdon toteuttamisesta keskustellaan läheisten kanssa.

 

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän myöhemmin tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi sairauden tai heikentyneen terveydentilan vuoksi.

Lisätietoja edunvalvontavaltuutuksesta ja sen tekemisestä saatte Oikeusministeriön verkkopalvelusivuilta


Alaikäisen hoito 

Lapsipotilasta hoidettaessa hänen mielipiteensä on otettava huomioon silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoon nähden mahdollista. Jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella pystyy päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Hänellä on myös oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoaan koskevien tietojen antaminen huoltajilleen tai muille läheisilleen. Jos lapsi on liian nuori ilmaisemaan oman mielipiteensä, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen vanhempien tai huoltajansa kanssa.

Lääkäri tai muut ammattihenkilöt arvioivat hoitokysymyksissä lapsen tai nuoren kehittyneisyyden.

Laki suojaa alaikäistä potilasta myös siten, että hänen vanhemmillaan tai huoltajalla ei ole oikeutta kieltää hoitoa, jota tarvitaan alaikäisen potilaan henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi.


 


suomenkielinen versio | english version

Päivitetty 4.5.2011 10:37

in English

© Keskussairaalantie 19 · 40620 Jyväskylä · Puh. (014) 269 1811