Hoitoketjutyön koordinointi kuuluu perusterveydenhuollon yksikölle

Perusterveydenhuollon yksikkö tarjoaa asiantuntemusta ja sovittaa yhteen alueellaan perusterveydenhuollossa tehtävää tutkimusta, kehittämistä, hoito- ja palveluketjujen laatimista. Lisäksi yksikkö osallistuu yhdessä eri toimijoiden ja projektien kanssa maakunnallisten hoitoketjujen laadintaan. Niiden päämääränä on selkiyttää tutkimusten ja hoidon porrastusta sekä yhtenäistää hoitokäytäntöjä. Potilaan hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti.

Hoitoketjussa kuvataan perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja tarvittaessa sosiaalitoimen ja muidenkin osapuolien, esimerkiksi kolmannen sektorin, tehtävät ja työnjako. Hoitoketjut toimivat myös johtamisen ja kehittämisen työvälineinä.

Hoitoketjuja tekevät eri organisaatioiden ja tahojen osaajat tiiviissä ja moniammatillisessa yhteistyössä.

Hoitoketju

- on kirjattu suunnitelma hoidon porrastuksesta ja lähetekäytäntöjen yhtenäistämisestä sairaanhoitopiirin sisällä

- perustuu valtakunnallisiin Käypä hoito -suosituksiin ja tieteelliseen näyttöön hoidon vaikuttavuudesta

- on suunniteltu ammattilaisten käyttöön hoidon sujuvan etenemisen tueksi, asiakkaan ja potilaan oikea-aikaiseen sairauden tunnistamiseksi ja hoitoon ohjaamiseksi.

- julkaistaan Terveysportissa ja on julkinen myös kansalaisille sairaanhoitopiirin verkkosivujen kautta

Yhteyshenkilö hoitoketjuasioissa:

Mari Rantamäki puh 014 269 5849