Hoitoketjutyön koordinointi kuuluu perusterveydenhuollon yksikölle

Terveydenhuoltolaissa (35 §) määritellään, että perusterveydenhuollon yksikkö antaa asiantuntemusta ja sovittaa yhteen alueellaan perusterveydenhuollossa tehtävää tutkimusta, kehittämistä, hoito- ja kuntoutusketjujen laatimista. Näin ollen perusterveydenhuollon yksikkö osallistuu yhdessä eri toimijoiden ja projektien kanssa maakunnallisten hoitoketjujen laadintaan. Niiden päämääränä on selkiyttää tutkimusten ja hoidon porrastusta sekä yhtenäistää hoitokäytäntöjä.

Hoitoketjussa kuvataan perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja tarvittaessa sosiaalitoimen ja muidenkin osapuolien, esimerkiksi kolmannen sektorin, tehtävät ja työnjako.Hoitoketjut toimivat myös johtamisen ja kehittämisen työvälineinä.

Hoitoketjuja tekevät eri organisaatioiden ja tahojen osaajat tiiviissä ja moniammatillisessa yhteistyössä.

Hoitoketju on:

- kirjattu suunnitelma hoidon porrastuksesta sairaanhoitopiirin sisällä

- keskittyy eri portaiden väliseen työnjakoon potilaan hoidossa

- pohjana valtakunnallinen hoitosuositus ja tieteellinen näyttö hoidon vaikuttavuudesta

Hoitoketjut ovat suunniteltu ammattilaisten käyttöön hoidon sujuvan etenemisen tueksi, asiakkaan ja potilaan oikea-aikaiseen sairauden tunnistamiseen ja hoitoon ohjaamiseen sekä lähetekäytäntöjen yhtenäistämiseksi. Hoitoketjut perustuvat Käypähoito suosituksiin sekä näyttöön perustuvaan lääketieteeseen. Potilaan hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti.

Tukea hoitoketjutyölle sekä prosessin etenemiseen antaa Sujuvat hoitoketjut(Suhoke) työryhmä. Työryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Sujuvat hoitoketjut toimii tällä hetkellä projektirahoituksella ja lisätietoa tästä sivuillamme kohdassa hankkeet - sujuvat hoitoketjut.

Uuden hoitoketjun aloituksessa voitte olla yhteydessä Suhoke -sujuvat hoitoketjut työryhmän puheenjohtaja Anneli Kuusinen-Laukkalaan. Hoitoketjun kuvamuotoisessa rakenteessa, prosessissa ja julkaisussa ohjaa Markus Reiman

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hoitoketjut julkaistaan Terveysportissa ja uusimmat on julkaistu graafisessa muodossa.

Yhteyshenkilöt hoitoketjuasioissa:

Markus Reiman puh 014 269 3515, Susanna Mutanen puh 014 269 5516 tai Nina Peränen puh 014 269 3691

Sairaanhoitopiirin SUHOKE (sujuvat hoitojetjut) työryhmän puheenjohtaja Anneli Kuusinen-Laukkala puh 014 269 5156