KSSHP:n hallituksen tekemiä päätöksiä ensihoidosta ja Kukkulan kaavoittamisesta

Julkaistu 8.11.2017 klo 15.59

KSSHP:n hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2018 alussa koko KYS-ERVA alueelle tulevan yhteisen ensihoidon palvelutasopäätöksen

KSSHP:n hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2018 alussa voimaan astuvan ensihoidon palvelutasopäätöksen, johon on suunniteltu koko Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueen ensihoito.  Päätöksen taustalla on Sosiaali- ja terveysministeriön uusi asetus ensihoitopalveluista. Asetuksen merkittävin muutos nykyiseen on se, että palvelutasopäätös tehdään erityisvastuualueiden (ERVA) ensihoitokeskuksen johdolla erityisvastuualueittain. Tämä tarkoittaa, että ensi vuoden alussa kunkin ERVA alueen sairaanhoitopiireissä on samat tavoitteet tehtävien tavoittamisessa, henkilöstön kelpoisuudessa ja muissa palvelutasopäätöksessä linjatuissa asioissa.  Asetukseen sisältyy määräykset myös mm. ensihoitopalvelun tehtävistä, palvelutasopäätöksen sisällöstä, yksiköistä ja henkilöistä sekä johtamisjärjestelmästä. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto päättää asiasta 8.12.2017.

Uuden asetuksen myötä ERVA alueiden ensihoidon laatu saadaan tasaisemmaksi ja joustavammaksi. Uusi palvelutasopäätös ei edellytä muutoksia nykyiseen ensihoidon palvelujärjestelmään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella.  Ambulanssien määrään eikä niiden sijoitteluun ole tässä vaiheessa tulossa muutoksia.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri kuuluu KYS-ERVA:an.  KYS-ERVA:n osalta palvelutasopäätös on hyväksytty 17.8.2017. Ensihoitopalvelujen laatua seurataan palvelutasopäätösten pohjalta ja palvelujärjestelmään tehdään muutoksia tarvittaessa.

Lisätietoja: KSSHP:n ensihoidon ylilääkäri Mikko Lintu 014 269 4323

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi Kukkulan alueelle haettavan yleisasemakaavaa

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) hallitus hyväksyi, että Kukkulan alueelle haetaan yleisasemakaavaa. Varsinaisesti kyseessä on maankäyttö- ja rakennuslain tuoreimman uudistuksen mahdollistama vaiheittaisen asemakaavan tekeminen, jota Jyväskylän kaavoittajat ovat päättäneet kutsua yleisasemakaavaksi. 

Jyväskylän kaupungin kaupunkikehittäjät kutsuvat keskussairaalan aluetta Kukkulaksi, ja Kukkula on yksi Jyväskylän neljästä keskeisestä kehittämisen kohdealueesta. Alueen kehittämistä ohjaa sairaanhoitopiirin ylimmän johdon, KSSHP:n asiantuntijoiden sekä Jyväskylän kaupungin edustajien muodostama Kukkulan ohjausryhmä.

Kukkulan alueella otetaan käyttöön vuonna 2020 uusi alueelle valmistuva sairaala, Keski-Suomen Sairaala Nova. Novan valmistuttua vanha keskussairaalan alue jää suurelta osin käyttämättömäksi.

Myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin intressinä on ollut, että vanhaa sairaala aluetta voitaisiin kehittää suuntaan, jossa Kukkulalle muodostuu virkeä asumisen, erikoisasumisen sekä paikallisen terveys- ja liikuntaosaamisen keskittymä. 

Yleisasemakaava mahdollistaisi, että sairaanhoitopiiri ei joudu vuosien 2017 ja 2020 välillä maksamaan maankäyttösopimuskorvauksia. Samalla yleisasemakaava kuitenkin sallii alueen riittävän tarkan kehittämisen, koska siinä voidaan yleiskaavatasoisten käyttötarkoitusmerkintöjen lisäksi esittää mm. kerroslukumääriä ja rakennusoikeuden suuntaa antavia määriä. Sairaanhoitopiirin kulut rajoittuvat yleiskaavan tapauksessa kaavoituksen muutoksen alullepanon maksuun ja kaavoituksen aikana tehtävien selvitysten kustannuksiin, jotka ovat käytännössä muutamia kymmeniä tuhansia euroja.

Lisätietoja: KSSHP:n tekninen johtaja Jari Tirkkonen 014 – 269 1180