Kokemusasiantuntija kumppaniksi palveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä

Asiakkaan aseman vahvistaminen on yksi terveydenhuoltolain keskeinen tarkoitus. Asiakaslähtöisyyden tulee olla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisen lähtökohta. Potilas ensin on myös sairaanhoitopiirin strategian lähtökohta.

Projektin tarkoituksena on luoda uudenlainen toimintamalli, jossa kokemusasiantuntija toimii ammattilaisen rinnalla tuomassa toimintaan asiakaslähtöisyyttä ja kansalaisen näkökulmaa palveluiden kehittämiseen.

Potilaslähtöisyyden edistäminen yhteistyöyksiköissä 2015-2017

Projektin aikana omahoidon kehittäjäkumppanuuden yhteistyöyksiköitä ovat olleet Keski-Suomen sairaanhoitopiirin päivystys- ja infektio-osasto, päivystyspoliklinikka sekä Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen Laukaan ja Lievestuoreen terveysasemien avosairaanhoito. Omahoidon kehittäjäkumppanuuden mallintamiseksi tiedonkeruu on kohdistunut potilaisiin, kokemusasiantuntijoihin sekä ammattilaisiin. Tarkasteltavina ilmiöinä ovat olleet potilaan kokemukset ohjaustilanteista, sairaalakäynnistä ja palvelujen toimivuudesta sekä saadusta omahoidon tuesta. Lisäksi tarkastelu on kohdistunut potilaan ja ammattilaisen väliseen vuorovaikutukseen, henkilöstön itsearviointeihin potilaan kohtaamisesta sekä kokemusasiantuntijoiden omaan prosessiin kehittäjäkumppanuuden näkökulmasta (jaksamisen haasteiden tunnistamiseen ja yhteistyön mahdollisuuksien selvittämiseen).

Projektin kehittämistoimia toteutetaan vielä syksyllä 2017. Yhteistyöyksiköillä on ollut mahdollisuus hyödyntää kokemusasiantuntijuutta omissa kehittämistoimissaan. Esimerkiksi kokemusasiantuntija on työskennellyt yhteistyökokeiluna päihdetarkkailuyksikön päihdetiimissä (päivystys- ja infektio-osasto) tuoden kokemustietoa päihteiden käyttäjien kohteluun ja antaen vertaistukea päihdeasiakkaille. Syksyllä tarkastellaan potilaiden kokemuksia esim. Seututerveyskeskuksen uudesta potilassegmentaatiomallista sekä toteutetaan henkilöstökyselyt kaikissa yksiköissä.

Lisätietoa toiminnasta antaa hyvinvointikoordinaattori ja osaprojektin vastuuhenkilö Nina Peränen puh 014 269 3691 tai projektipäällikkö Kristina Grahn 014 269 1417.

Nina_ja_Kristina
Kuva: Jiri Halttunen ©