Apuvälinekeskus

Meillä voit oppia:

Fysioterapeuttiopiskelija:

 • Voi tehdä syventävän harjoittelun tai muun opintojen loppuvaiheen harjoittelun liikkumisen ja kodin erityisapuvälinepalveluissa (mm. sähköiset liikkumisen apuvälineet, erityispatjat ja yksilölliset apuvälineet)

 • Vastuuohjaajina toimii kyseessä olevien apuvälineryhmien apuvälinealan asiantuntijat

Toimintaterapeuttiopiskelija:

 • Voi tehdä syventävän tai muun opintojen loppuvaiheen harjoittelun joko kommunikaatiokeskus Tikoteekissa ja/tai liikkumisen ja kodin erityisapuvälinepalveluissa opiskelijan asettamien tavoitteiden mukaisesti

 • Kommunikaatiokeskuksessa harjoitteluun toivotaan opiskelijaa, joka on suorittanut puhetta tukevan ja korvaavan kommunikaation kurssin ja/tai tietotekniikka lapsen ja nuoren kehityksen tukena -kurssin

 • Vastuuohjaajina toimii kyseessä olevan työalueen apuvälinealan asiantuntijat 

Puheterapeuttiopiskelija:

 • Yliopistojen puheterapeuttiopiskelijat sopivat harjoittelustaan kommunikaatiokeskuksen apuvälinealan asiantuntijan (puheterapeutti) kanssa, joka toimii koko harjoittelun ajan vastuuohjaajana

Hyvinvointiteknologian insinööriopiskelija:

 • Voi harjoitella sekä kommunikaatiokeskuksessa että liikkumisen erityisapuvälinepalveluissa

 • Harjoittelun pääpaino on kommunikaatiokeskuksessa teknisen asiantuntijan vastuulle liittyvissä tehtävissä

 • Vastuuohjaajana toimii apuvälinealan tekninen asiantuntija (toimintaterapeutti/fysioterapeutti sekä hyvinvointiteknologian insinööri)

Kuntoutuksen ohjauksen opiskelija:

 • Voi tehdä syventävän harjoittelun alueellisessa apuvälinekeskuksessa

 • Kuntoutuksen ohjauksen opiskelijalta toivotaan apuvälinekeskuksen toimintaan liittyvän kehittämistehtävän suorittamista harjoittelujakson aikana

 • Vastuuohjaajana toimii apuvälinepalvelupäällikkö tai sovitusti muu apuvälinekeskuksen asiantuntija

Puhevammaisten tulkkiopiskelija:

 • Voi suorittaa opiskeluihin liittyvän harjoittelun kommunkaatiokeskuksessa apuvälinealan asiantuntijoiden ohjauksessa (puhe-/toimintaterapeutti ja puhevammaisten tulkki)

Vastuualue

Kuntoutus

Apuvälinepalvelupäällikkö

Piia Ekholm
p. (014) 269 3430

Opiskelijavastaavat

Piia Ekholm
p. (014) 269 3430

Tavallisimmat potilasryhmät

Vaikeasti liikunta- ja puhevammaiset henkilöt

Henkilökunnan määrä

Kuntoutusylilääkäri, apuväline-
palvelupäällikkö, 4 apuvälinealan asiantuntijaa, apuvälinealan tekninen asiantuntija, toimistosihteeri ja apuvälinehuoltaja

Yksikkömme toiminta-ajatus

Asiakkaan kotona selviytymisen ja toimintakyvyn tukeminen apuvälinepalveluilla yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä ja eri alojen ammattilaisten kesken

Opiskelijaryhmät Apuvälinekeskukseen otetaan tutustumiskäynnille eri asteen opiskelijaryhmiä (fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, kuntoutuksen ohjaus, hyvinvointi-
teknologia, lähihoitaja sekä 
koulunkäynnin ohjaaja).
Käynneistä on sovittava etukäteen.
Käynniltä peritään maksu.
Käyntien vastuuhenkilöinä toimivat apuvälinealan asiantuntijat