Nuorisopsykiatrian osasto

Meillä voit oppia:

  • Nuoruusiän ilmiöt ja niiden ymmärtäminen

  • Moniammatillinen työryhmätyöskentely

  • Nuorisopsykiatrisen potilaan hoitoprosessin eri vaiheet ja hoitosuhdetyöskentely

  • Psyykkisesti oireilevan nuoren kohtaaminen

  • Hoitotyön rakenteinen kirjaaminen

  • Lääkehoito

  • Perhe- ja verkostotyö

Vastuualue

Nuorisopsykiatria

Ylihoitaja

Tuula Rajala

Osastonhoitaja oh Anne Toivonen
Opiskelijavastaavat

Juho Ruhala
Jenni Siekkinen
Inga Hakkarainen

Tavallisimmat potilasryhmät

Osastolla hoidetaan ja tutkitaan 13–17
-vuotiaita, erilaisista psyykkisistä häiriöistä kärsiviä nuoria. Nuoruusikäisten keskeisiä häiriöryhmiä ovat ahdistuneisuushäiriöt, erilaiset masennustilat, syömishäiriöt ja sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvät ongelmat.

Henkilökunnan määrä

Osastonhoitaja, 19 sairaanhoitajaa, osaston lääkäri, ylilääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä, sihteeri ja
kolme sairaalahuoltajaa

Terveysalan opiskelijat Otamme harjoitteluun 2 sairaanhoidon opiskelijaa kerrallaan
Kertaa ennen
harjoittelua

Suositeltavaa kirjallisuutta:

  • Lapsesta aikuiseksi (Aalberg, Siimes)
  • Lasten- ja nuorisopsykiatria (Moilanen, Almqvist)

Kertaa lääkehoidon opintoja psykiatrisen potilaan hoidon osalta

Kertaa yleisimmät mielenterveysongelmat ja auttamismenetelmät (käypähoito –suositukset)

Tutustu mielenterveys- ja lastensuojelulakiin