Päivystys- ja infektio -osasto (POS)

Meillä voit oppia:

  • Useiden erikoisalojen erityisosaamista vaativien potilaiden akuuttihoitotyötä

  • Päivystyspotilaan hoitotyön erityispiirteitä

  • Potilaiden valmistelua ja ohjausta toimenpiteisiin ja tutkimuksiin

  • Akuutisti sairastuneen potilaan ja omaisten kohtaamista

  • Infektiopotilaiden hoitotyötä

  • Aseptista työjärjestystä, eristyskäytäntöjä ja niiden toteutusta

  • Käsihygienian merkityksen ymmärtämistä ja toteuttamista

  • Yhteistyötä eri jatkohoitopaikkojen (vuodeosastot, terveyskeskukset, hoitolaitokset, kotihoito) kanssa

  • Työskentelyä moniammatillisen työryhmän jäsenenä

  • Tehtävien priorisointia ja oman työn organisointia

Vastuualue

Päivystysalue

Ylihoitaja

Anne Pihl

Osastonhoitaja

Mari Manninen

Apulaisosastonhoitaja

Kati Jetsu

Opiskelijavastaavat

Anniina Ylä-Mononen-Härmä

Ilona Nieminen

Tavallisimmat potilasryhmät

Päivystysosastolla hoidetaan kaikkien erikoisalojen aikuispotilaita, joiden arvioitu erikoissairaanhoidon tarve on korkeintaan kaksi vuorokautta (tavallisemmat diagnoosit ovat: rintakipu, sydämen vaajatoiminta, sepsis, intoksikaatio, ripuli, aivotärähdys, epäselvä vatsakipu, ruuansulatuskanavan verenvuoto, keuhkokuume, hengenahdistus, aivoverenkiertohäiriö ja migreeni)

Henkilökunnan määrä

49 sairaanhoitajaa, 6 osastonsihteeriä,
osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja,
osastonylilääkäri, erikoistuvia lääkäreitä, sairaalahuoltajia sekä osastofarmaseutti

Terveysalan opiskelijat

Samanaikaisesti kolme sairaanhoitajaopiskelijaa (10/lukukausi)

Kertaa ennen
harjoittelua

Käypä Hoito -suositukset: keuhkokuume, aivoverenkiertohäiriö, elvytys, aikuisen vaikean sepsiksen hoito, eteisvärinä, äkillisen hengitysvajauksen hoito (COPD)

Oppikirjat:
Potilaan tutkiminen: Saha, Salonen & Sane (toim.) 2009
Akuuttihoito-opas: Elonen, Mäkijärvi & Vuoristo (toim.) 2011
Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta: Anttila ym. 2010