Hoitoketjutyön koordinointi

Perusterveydenhuollon yksikkö tarjoaa asiantuntemusta ja koordinoi hoito- ja palveluketjujen laatimista Keski-Suomessa. Hoitoketjussa kuvataan perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, työterveyshuollon, sekä sosiaalitoimen ja kolmannen sektorin tehtävät ja työnjako. Hoitoketjuja tekevät eri organisaatioiden ja tahojen ammattilaiset moniammatillisessa yhteistyössä. Hoitoketjut toimivat myös johtamisen ja kehittämisen työvälineinä. Niiden päämääränä on selkiyttää tutkimusten ja hoidon porrastusta sekä yhtenäistää hoitokäytäntöjä. Potilaan hoito suunnitellaan kuitenkin aina yksilöllisesti

Aloite uuden hoitoketjun tekemiselle voi tulla eri toimijoilta. Uusien hoitoketjujen suun­nittelun ja päivitys­ten yhtey­dessä otetaan yhteyttä Johanna Kinnuseen. Valmiit hoitoketjukuvaukset käydään läpi ennen Terveysportissa julkaisua.

Yhteyshenkilö hoitoketjuasioissa:

Johanna Kinnunen
kliininen asiantun­tijasai­raanhoi­taja

johanna.kinnunen(at)ksshp.fi

puh. 014 269 5849