Hyvinvointitietoa

TEAviisari

  • näyttää kunnan terveydenedistämisaktiivisuuden

Hyvinvointikompassi

  • alueellisen hyvinvoinnin seurantaan

Kela

  • terveyspuntari

Sotkanet

  • tilasto ja indikaattoripankki (THL)

Palveluvaaka

  • tarjoaa tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä niiden toiminnasta