Opinnäytetyölupaprosessi

Opinnäytetyö on iso askel tiellä kohti korkeakoulututkintoa ja monelle opiskelijalle mieluisan aiheen löytäminen saattaa aiheuttaa päänvaivaa. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tehdä erilaisia opinnäytetöitä kuten videoita, perehdytysmateriaaleja, kirjallisuuskatsauksia sekä pienimuotoisia kyselytutkimuksia tietyin rajauksin. Tarjoamamme aiheet ovat sairaanhoitopiirin strategiaan liittyviä, joissa huomioidaan nykyiset ja tulevaisuuden tarpeet, kuten esimerkiksi uuden sairaalaan mukanaan tuomat mahdollisuudet ja muutokset. Opinnäytetyöprosessin alkuun saattamisessa on tärkeää työn suunnitteluun panostaminen sekä aiheen huolellinen valinta ja rajaaminen. Myös selkeän tutkimussuunnitelman laatiminen ja lupaprosessin varhainen läpivieminen ovat vaiheita, joihin kannattaa varata aikaa. Näihin vaiheisiin panostaminen edesauttaa prosessin etenemistä ja nopeuttaa työn valmistumista. Opinnäytetyön tekemisessä on myös tärkeää saumaton yhteistyö opiskelijan, sairaanhoitopiirin ja koulun välillä, jossa pelisäännöt ovat kaikille selvät ja yksiselitteiset.

TÄSTÄ LINKISTÄ   saat lisätietoa, mitä opinnäytetyöprosessi sisältää ja mitä tulee ottaa huomioon opinnäytetyötä suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Opinnäytetyöluvan hakuprosessin tarkastuslista - mitä tulee muistaa opinnäytetyöluvan haussa

Opinnäytetöille on hankittava lupa ennen tutkimuksen aloittamista. Lupahakemus opinnäytetyölle toimitetaan aina tutkimuskoordinaattorille postissa tai sisäpostissa. Tutkimusluvan liitteet toimitetaan tutkimuskoordinaattorille sähköpostilla (opinnäytetyö/tutkimussuunnitelma, tarv. saatekirje/tiedote tutkimuksesta, suostumuslomake, kysely, haastattelurunko, mittarit sekä tietosuojaseloste ja riskienarviointi tutkimuksessa). Opinnäytetöihin haetaan lupaa lomakkeella tutkimuslupa opinnäytetyölle Opinnäytetöiden lupahakemuksessa on oltava oppilaitoksen ohjaajan/ohjaajien hyväksyntä tutkimussuunnitelmasta sekä shp:n yksikön yhteyshenkilön tiedot ja allekirjoitus.

Jos opinnäytetyö on puhdas kirjallisuuskatsaus, jossa ei käytetä KSSHP:n aineistoja tai haastatella tai tehdä kyselyä henkilökunnalle tai potilaille, niin tutkimuslupaa opinnäytetyölle ei tarvitse hakea, vaan siihen riittää sopimus opinnäytetyöstä oppilaitoksen ja KSSHP:n välillä, mikäli opinnäytetyö tehdään jonkin yksikön tarpeisiin.

Ennen tutkimusluvan hakemista opinnäytetyölle/tutkimukselle opiskelijan on varmistettava vastuuyksikön osastonhoitajalta/ylihoitajalta, että opinnäytetyö on mahdollista suorittaa ko. yksikössä.

Huomioithan, että lupaprosessi saattaa kestää 2-3 viikkoa, joten ole ajoissa liikkeellä ja jo ennakkoon yhteydessä tutkimuskoordinaattoreihin.

Tutkimusluvan myöntämisen jälkeen alkuperäinen, allekirjoitettu lupahakemus toimitetaan opiskelijalle, allekirjoitetusta tutkimuslupahakemuksesta ja liitteistä jää kopiot tutkimuskoordinaattorille. Mitään tutkimusta ei saa aloittaa ennen kuin tutkimuslupa on kunnossa.

Tutkimuslupa myönnetään määräaikaisena. Jos opinnäytetyö/tutkimus ei valmistu suunnitellussa ajassa tutkimuksesta vastaavan henkilön on haettava jatkolupaa. Opinnäytetyön/tutkimuksen päättymisestä on hyvä ilmoittaa tutkimuskoordinaattorille.

Jos tutkimuksissa käsitellään henkilötietoja (henkilökunta, potilaat), on huomioitava tietosuojalainsäädäntö, josta saat lisätietoa tieteellisen tutkimuksen tietosuojasivulta sekä tutkimuskoordinaattoreilta ja tarv. KSSHP:n tai oppilaitoksen tietosuojavastaavalta.