Tiedotus tutkimuksesta

Tutkijan tulee tiedottaa tutkimuksesta ja sen mahdollisista vaikutuksista yksikön/yksiköiden toimintaan yksikön/yksiköiden henkilöstölle, joissa tutkimusta tehdään ennen tutkimuksen alkua, esim. henkilöstökokouksissa, jolloin tieto jää kokouspöytäkirjaan. Tätä ennen johtajaylilääkäri/vastuu-/toimialueen johtaja/johtajaylihoitaja on hyväksynyt tutkimuksen suorittamisen myöntämällä tutkimusluvan. Henkilöstön on tiedettävä, kuka on tutkimuksen vastuuhenkilö, jotta häneen voidaan ottaa yhteyttä mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Tutkijan on huolehdittava siitä, että tutkimukseen osallistuva henkilökunta (potilasosastojen ja poliklinikkojen sekä apteekin, kuvantamisen, laboratorion, ym. palveluyksiköiden henkilökunta) saa asianmukaisen tiedon tulevasta tutkimuksesta. Heille olisi hyvä selvittää mm.

  • tutkimuksen tarkoitus ja kesto
  • kohderyhmä
  • potilaiden/koehenkilöiden lukumäärä ja sisäänottokriteerit
  • mahdollisten verrokkihenkilöiden lukumäärä ja valintakriteerit
  • aineiston hankintamenetelmät ja ajankohta
  • tutkimusmenetelmät, so. tehtävät kokeet ja tutkimukset
  • kliinisten tutkimusten ja käyntien aikataulu
  • sovitut maksujärjestelyt olennaisilta osilta
  • muut tutkimukseen mahdollisesti osallistuvat hoito- tai palveluyksiköt.

Potilastutkimuksesta vastaava henkilö opastaa kaikki mukana olevat henkilöt kirjaamaan tutkimuskäynnit oikein potilasasiakirjoihin ja -järjestelmiin. Tutkijan tulee huolehtia siitä, että Effican Erityistä huomioitavaa -kenttäsivulla on merkintä henkilön kuulumisesta lääke- tai laitetutkimukseen ja ARK -lomakkeessa merkintä kuulumisesta johonkin muuhun tutkimukseen, jotta henkilökunta ottaa tämän huomioon potilasta hoidettaessa. Lisäksi tulee olla maininta tutkimuksen yhteyshenkilöstä, johon mahdollisissa ongelmatilanteissa otetaan yhteyttä. Jokaisesta käynnissä olevasta tutkimuksesta on hyvä olla henkilökunnan nähtävissä tutkimuskansio, josta ilmenee tutkimuksen toteutukselle oleelliset seikat.

Tutkijan olisi hyvä tiedottaa alkavasta ja/tai päättyneestä tutkimuksesta viestintäpäällikölle tai tiedottajalle, jotta tutkimuksesta voitaisiin tehdä tarv. kirjoitus tiedotusvälineisiin.