Tutkimukseen liittyvät lait, asetukset ja ohjeet

Tieteellinen tutkimus on luvanvaraista toimintaa, jota säätelevät lait, asetukset ja ohjeet. Tutkimuksesta vastaava henkilö on velvollinen huolehtimaan siitä, että tutkimuksessa noudatetaan lakeja, asetuksia sekä eri tutkimuksiin liittyviä ohjeita ja periaatteita mukaan lukien tietosuojaan liittyvät määräykset. Lisäksi hän vastaa tarvittavien lausuntojen, sopimusten ja lupien hankkimisesta.

Seuraavassa on luetteloitu yleisimmät lait, asetukset, ohjeet ja suositukset, jotka tutkijan on otettava huomioon tutkimusta suunnitellessaan, toteuttaessaan ja raportoidessaan sekä tutkimukseen liittyvää tieto- ym. materiaalia käsitellessään.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tutkimusstrategia, yleiskirjeet ja ohjeet tutkimukseen liittyen

  • Tutkimusstrategia ja kuva
  • Tieteellisen tutkimuksen ohjeet Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä (12/2012) ja yleisohje (liite)
  • Potilasasiakirjojen käsittely Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä (2/2019)
  • Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen Effica -ohje ja rahoituksen seuranta -ohje (talousosasto)
  • Ohje hoidon laadun mittaamiseen ja seurantaan tarkoitettujen potilastietojen keräämisestä ja tallentamisesta (laaturekisterit) (13/2012) ja henkilörekisteritoimintojen suunnittelulomake ja sen täyttöohje (liite1) sekä rekisteriseloste ja sen täyttöohje (liite2)
  • Sairaanhoitopiirin viranhaltijan ja työntekijän sivutoimia koskeva ohjeistus (8/2018)
  • Keski-Suomen sairaanhoitopiirin viestintä-opas

 Kansallinen lainsäädäntö

Muita ohjeita

Kansainvälistä ohjeistusta