Tutkimusluvat ja lausunnot

Tutkimuslupa

Kaikille tutkimuksille, opinnäytetyöt mukaan lukien, on hankittava lupa ennen tutkimuksen aloittamista.  Laajoihin tutkimushankkeisiin, jotka sisältävät varsinaisen tutkimushankkeen lisäksi eritasoisia opinnäytetöitä, voidaan hakea tutkimuslupa koko hankkeelle, jolloin vastuuhenkilönä on tutkimushankkeen johtaja. Opinnäytetöihin haetaan myös tässä tapauksessa opinnäytetyön tutkimuslupa, jotta tietosuojalainsäädännön vaatimukset tulevat niissä huomioiduiksi.

Tutkimuslupaa haetaan siihen tarkoitetulla lomakkeella. Lupahakemus toimitetaan aina tutkimuskoordinaattorille.Tutkimuslupahakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma ja kopiot muista tarvittavista asiakirjoista, jotka on mainittu lupahakemuslomakkeen lopussa.

Opinnäytetöiden lupahakemuksessa on myös oltava oppilaitoksen ohjaajan hyväksyntä tutkimussuunnitelmasta sekä shp:n yksikön yhteyshenkilön tiedot ja allekirjoitus. Opinnäytetutkimuksina ei suositella tehtävän potilaisiin kohdistuvia tutkimuksia muuten kuin osana laajempaa tieteellistä tutkimushanketta, jolloin opiskelija on jatkuvasti ohjauksen alaisena. Opinnäytetöiden kohderyhmä tulee tarvittaessa harkita tapauskohtaisesti. Lisätietoa opinnäytetyön lupaprosessista löytyy Opiskelijat -sivuilta

Ennen tutkimusluvan hakemista tutkimuksesta vastaavan henkilön on varmistettava palveluyksikön tai -alueen palvelujohtajalta ja -esimieheltä, että tutkimus on mahdollista suorittaa ko. yksikössä tai yksiköissä riippuen tutkimuksen laajuudesta. Lisäksi on varmistettava, että kaikki muut tarvittavat luvat, lausunnot ja mahdolliset sopimukset ovat kunnossa.

Ilman sairaanhoitopiirin tutkimuslupaa tutkittavilla ei ole voimassa olevaa vakuutusturvaa ellei tutkija ole sitä itse heille erikseen ottanut.

Ulkopuolisella rahoituksella (ulkopuolisen tahon myöntämä tutkimusapuraha (Akatemia, VTR ym.), lääketeollisuuden tai vastaavan tahon myöntämä tutkimusrahoitus) tehtäviin, rekisteritutkimuksiin ja laajoihin tutkimushankkeisiin on oltava johtajaylilääkärin lupa. Gradu- ja väitöskirjatutkimuksiin luvan myöntää tutkimuksesta riippuen johtajaylilääkäri tai johtajaylihoitaja. Hoito- ja muiden terveystieteellisten tutkimusten luvat myöntää johtajaylihoitaja. Henkilöstöä koskevissa tutkimuksissa tutkimusluvan myöntää koko henkilökuntaa koskien Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtoryhmä, lääkäreitä koskien johtajaylilääkäri ja hoitohenkilökuntaa koskien johtajaylihoitaja. Liikelaitosten tutkimuksiin tutkimusluvan myöntää liikelaitoksen johtaja. Potilastietojen käyttöön tutkimuksessa on oltava johtajaylilääkärin lupa. 

Tutkimusluvan myöntämisen jälkeen alkuperäinen, allekirjoitettu lupahakemus toimitetaan tutkimuksesta vastaavalle henkilölle, allekirjoitetusta tutkimuslupahakemuksesta ja liitteistä jää kopiot tutkimuskoordinaattorille. Tutkimusta ei saa aloittaa ennen kuin tutkimuslupa on kunnossa.

Tutkimuslupa myönnetään määräaikaisena. Jos tutkimus ei valmistu suunnitellussa ajassa tutkimuksesta vastaavan henkilön on haettava jatkolupaa. Tutkimuksesta vastaava henkilö on velvollinen ilmoittamaan tutkimuksen päättymisestä tutkimuskoordinaattorille.

Lisätietoja tutkimusluvan hakemisesta antaa tutkimuskoordinaattori.

Eettisen toimikunnan lausunto

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan toimialue kattaa Keski-Suomessa olevat sairaalat, terveyskeskukset, sosiaalitoimen ja muun julkishallinnon sekä yksityissektorin. Toimikunta antaa lausuntoja sairaanhoitopiirin alueella tehtävistä lääketieteellisistä ja muista tutkimuksista, joissa puututaan ihmisen tai ihmisen alkion tai sikiön koskemattomuuteen ja jonka tarkoituksena on lisätä tietoa terveydestä, sairauksien synnystä, oireista, diagnostiikasta, hoidosta, ehkäisystä tai tautien olemuksesta yleensä (794/2010). Tällaisia tutkimuksia ei saa aloittaa ennen eettisen toimikunnan puoltavaa lausuntoa. Toimikunta ei anna tutkimuslupaa, vaan se arvioi suunnitellun tutkimuksen eettiset ja tieteelliset kysymykset sekä antaa puoltavan tai kielteisen lausunnon tutkimussuunnitelmasta. Toimikunta voi myös pyytää lisäselvityksiä ennen lausunnon antamista. Eettisen toimikunnan lausunto haetaan yleensä siltä alueelliselta toimikunnalta, jossa tutkimus pääasiassa toteutetaan. Kliinisissä lääketutkimuksissa eettistä lausuntoa haetaan ensin Tukijalta, joka joko itse käsittelee ja lausuu sen tai siirtää sen lausuttavaksi johonkin alueelliseen eettiseen toimikuntaan. Ulkopuolisen rahoituksen tilaustutkimuksissa (esim. lääketutkimukset) rahoittaja yleensä hoitaa eettisen lausunnon hakemisen. Monikeskustutkimuksissa lausunto haetaan vain yhdestä alueellisesta eettisestä toimikunnasta. Lausunnon kopio tulee liittää tutkimuslupahakemukseen.

Ohjeet eettisen toimikunnan lausunnon hakemiseen ja niiden jättämispäivämäärät löytyvät eettisen toimikunnan sivuilta

Lisätietoja antaa eettisen toimikunnan sihteeri.

Muut tutkimusluvat

Rekisteritutkimukset

Rekisteritutkimuksilla tarkoitetaan tutkimuksia, joissa käytetään, yleensä muuhun tarkoitukseen kuin kyseistä tutkimusta varten muodostettujen, rekisterien sisältämää yksikkökohtaista tietoa. Rekistereitä ovat kansalliset hallinnolliset (mm. potilastietojärjestelmät) sekä tilasto- ja tutkimustarkoitusta varten olevat rekisterit. Jos esim. potilaskertomustietoja tarvitaan vain Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä, myöntää luvan johtajaylilääkäri. Mikäli tutkimukseen kerätään rekisteritietoja useasta sairaanhoitopiiristä, lupa rekistereiden keräämiseen tulee hakea kustakin sairaanhoitopiiristä erikseen. Jos kyseessä on tutkimus, jossa tarvitaan potilastietoja useasta valtakunnallisesta terveydenhuollon yksiköstä tai rekisteristä, tutkimukseen tarvitaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lupa tai potilaiden kirjallinen suostumus, joka tulee toimittaa tutkimuslupa- sekä potilastietojen luovutus- ja käyttölupahakemuksen liitteenä.

Rekisteritutkimuksissa ei pääsääntöisesti tarvita henkilön omaa suostumusta. Nykyisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti tutkittavia on kuitenkin joko informoitava heidän henkilötietojensa käsittelystä tai, jos tutkittavien tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista aiotaan poiketa, on tehtävä ilmoitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteritutkimuksista saa lisätietoa Rekisteritutkimuksen tukikeskuksen (ReTki) – sivuilta.

Sosiaali- ja terveysministeriön/THL:n hakemuslomake löytyy sivulta https://www.thl.fi/fi/tilastot/tutkimuskaytto/kayttoluvan-hakeminen

Sairauskertomuskopioita ei lähtökohtaisesti lähetetä postitse tai sähköpostitse. Kopiot voidaan luovuttaa tutkijoille vain henkilökohtaisesti tai suojatun teknisen yhteyden kautta.

Lisätietoja rekisteritutkimuksesta ja rekisteritietojen hakemisesta antaa tutkimuskoordinaattori ja arkistotoimenjohtaja.

Kudostutkimukset

Tutkimuksiin, joissa käytetään kudoksia, tarvitaan joko potilaiden kirjallinen suostumus tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) lupa. Valvira haluaa ennen tutkimusluvan myöntämistä alueellisen eettisen toimikunnan puoltavan lausunnon tutkimuksen eettisyydestä.

Hakemuslomake löytyy sivulta http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/toimintaluvat/kudosluvat

Mikäli näytteitä käytettäessä ei käsitellä rekisteritietoja, voi luvan käyttöön antaa terveydenhuollon toimintayksikkö (johtajaylilääkäri), jonka toimintaa varten näyte on otettu.

Ilmoitus laitetutkimuksista Valviralle 

Kliininen laitetutkimus on ihmisiin kohdistuva tutkimus, joka tehdään terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen käyttötarkoituksen ja ominaisuuksien määrittämiseksi, arvioimiseksi tai tarkastamiseksi. Kliinisissä laitetutkimuksissa noudatetaan Lakia terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010), jonka mukaisen toiminnan yleinen ohjaus ja valvonta kuuluvat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira). Ilmoitukseen tulee liittää mm. eettisen toimikunnan puoltava lausunto. Nämä määräykset koskevat mm. tahdistimiin liittyviä tutkimuksia. Ulkopuolisen rahoituksen tilaustutkimuksissa toimeksiantaja yleensä hoitaa ilmoituksen. Ilmoituksen käsittelyn kopio liitetään tutkimuslupahakemukseen.  

Ilmoitus lääketutkimuksesta Fimealle

Ihmiseen kohdistuvasta kliinisestä lääketutkimuksesta on tehtävä ilmoitus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle ennen tutkimuksen aloittamista. Kliininen lääketutkimus on ihmiseen kohdistuva interventiotutkimus, jolla selvitetään lääkkeen vaikutuksia ihmisessä sekä lääkkeen imeytymistä, jakautumista, aineenvaihduntaa tai erittymistä ihmiselimistössä. Ilmoituksen käsittelyn kopio liitetään eettisen toimikunnan lausunto- ja tutkimuslupahakemukseen. Ulkopuolisen rahoituksen tilaustutkimuksissa toimeksiantaja yleensä hoitaa ilmoituksen. 

Geenitutkimukset

Geenitutkimuksista on tehtävä ilmoitus ja haettava lupa Geenitekniikan lautakunnalta. Kliinisestä tutkimuksesta on tehtävä ilmoitus/lupahakemus silloin, kun tutkimus koskee muuntogeenisten organismien käyttöä suljetussa tilassa.

Geenitekniikkalaki 377/1995, http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950377

Geenitekniikan asetus 928/2004 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040928