Tutkimussuunnitelma

Jokaiseen tutkimukseen on laadittava tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelman runkona voi  soveltuvin osin käyttää alla olevaa rakennetta tai muuta soveltuvaa rakennetta, esim. Akatemian, yliopistojen tmv. ohjeistusten mukaista.

  1. Tutkimuksen/tutkimushankkeen nimi, tutkijan/tutkijoiden nimet, yhteistyökumppanit tarv., tutkimuspaikka, mahd. yliopisto/laitos, päivämäärä
  2. Tutkimuksen tausta/lähtökohdat
  3. Tutkimuksen tavoitteet/tarkoitus
  4. Tutkimusmenetelmät, aineisto ja eettiset kysymykset
  5. Tutkimuksen toteutus ja rahoitus
  6. Tutkijat, tutkimusympäristö ja tutkijoiden liikkuvuus
  7. Tutkijakoulutus ja tutkijanura (kun haetaan rahoitusta tutkijaryhmälle)
  8. Odotetut tutkimustulokset ja mahdolliset riskit
  9. Keskeinen kirjallisuus tai lähdeluettelo

Tutkimussuunnitelman pituus on vähintään 5 ja enintään 12 sivua, kirjasin Arial 12pt, riviväli 1,5. Tutkimussuunnitelman kannessa tulee tutkimuksen nimen ja tekijän lisäksi olla päivämäärä, jolloin se on laadittu tai päivitetty.

Laajoissa tutkimushankkeissa tutkimussuunnitelmaan voidaan sisällyttää useampia eri osioita, kuten opinnäytetyöt, gradut, väitöskirjat ja varsinainen tutkimushanke.

Tutkimussuunnitelmaa muokataan ja täydennetään tarpeen mukaan. Lisätietoa tutkimussuunnitelmassa huomioon otettavista asioista Akatemian ja yliopistojen ohjeistuksen lisäksi, erityisesti lääketieteellisessä tutkimuksessa, saa Valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan TUKIJAn www-sivuilta muistilistasta eettisten toimikuntien jäsenille ja tutkijoille. TUKIJAn sivuilta löytyvät myös ohjeet kliinisissä lääketutkimuksissa käytettävistä tiedote- ja suostumuslomakkeista (alueelliset eettiset toimikunnat vaativat), joita voi hyödyntää myös muissa tieteellisissä tutkimuksissa soveltuvin osin. Mikäli tutkimus on tutkimuslain piiriin kuuluva, on sille haettava alueellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunto Eettisen toimikunnan sivuilta löytyvät myös muiden lääketieteellisten tutkimusten tiedote- ja suostumusmallit, joita voi hyödyntää myös muissa kuin tutkimuslain alaisissa tutkimuksissa.

Tutkimussuunnitelmaan saattaa tulla tutkimuksen kuluessa muutoksia joko tutkijasta, tutkittavista, tutkimuksesta tai rahoittajasta johtuen. Olennaiset muutokset tulee ilmoittaa tutkimuskoordinaattorille. Mikäli muutos aiheuttaa lisääntyneen potilaaseen kohdistuvan riskin (esim. annosmuutos, hoidon keston muutos) tai tutkimuksen eettisyyteen uusia näkökohtia (mm. sisäänottokriteerit, palvelutoiminnot, genetiikka), on asiaan pyydettävä eettiseltä toimikunnalta lausunto. Mikäli muutos on vähäinen, voidaan asia saattaa eettiselle toimikunnalle ainoastaan tiedoksi. Samalla on arvioitava, onko mahdollista tutkimussopimusta ja/tai katelaskelmaa muutettava. Tämä on mahdollista esimerkiksi silloin, kun potilaita tai käyntejä tulee tutkimukseen enemmän tai vähemmän kuin sopimuksessa on mainittu. Muutoksesta on tiedotettava tutkimukseen osallistuvia yksiköitä.