Toimintakyvyn tukeminen

Toimintakyvyn tukeminen, toimintakyvyn ylläpitäminen, toimintakykyä tukeva työote, kuntouttava työote. Nimestä riippumatta tavoite terveydenhuollon ammattilaiselle on sama: asiakkaan tukeminen kuntoutumaan hänelle tarkoituksenmukaisella tavalla kohti asiakkaan kanssa asetettuja tavoitteita.

Toimintakyvyn tukemisen toimenpiteet ja sisällöt muodostuvat toimintakyvyn arvioinnissa esille nousseista kuntoutumisen tarpeista. Terveydenhuollossa kuntoutus liittyy oleellisena osana muuhun hoitoon.

Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin terveydenhuoltolain mukaan kuuluvat: 

  • kuntoutusneuvonta ja kuntoutusohjaus,
  • potilaan toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi,
  • kuntoutustutkimus, jonka avulla selvitetään potilaan kuntoutusmahdollisuuksia,
  • toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät terapiat sekä muut tarvittavat kuntoutumista edistävät toimenpiteet,
  • apuvälinepalvelut ja
  • sopeutumisvalmennus.