Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta ja yhteistyöorganisaation perustaminen

Julkaistu 22.5.2019 klo 15.06

Tiedote

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) hallitus esittää 7.6.2019 kokoontuvalle kuntayhtymän valtuustolle, että se päättää hankkia Keski-Suomen sairaanhoitopiirille sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän (APTJ) erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon käyttöön. Uuden APTJ:n tavoitteena on parantaa asiakkaille ja potilaille suunnattuja sähköisiä palveluja sekä vahvistaa mahdollisuuksia asiakkaiden omahoitoon. Uusi järjestelmä parantaa palveluiden laatua ja mahdollistaa entistä tehokkaampien hoito- ja palveluprosessien kehittämisen.

Kustannusten realisoituminen kunnille

Uuden APTJ:n kustannukset erikoissairaanhoidon osalta realisoituvat kunnille osana KSSHP:n tarjoamien hoitopalveluiden hintoja ja laskutusta silloin, kun uusi järjestelmä on tuotantokäytössä. Perusterveydenhuollon osuus hankinnan, käyttöönoton ja ylläpidon osalta realisoituu kunnille/kuntayhtymille KSSHP:n myymänä tietojärjestelmäpalveluna (eli samaan tapaan kuin nykyisin kunnat tai kuntayhtymät maksavat Effican tai muiden järjestelmien käytöstä). Keski-Suomessa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon (=terveydenhuolto) osuus investoinneista sisältyy Sairaala Novan investointisuunnitelmaan ja kustannusarvioon.

Kuntien erillinen päätös sosiaalipalveluiden integraatiosta järjestelmään 31.5.2019 mennessä

Kuntien ja kuntayhtymien tulee päättää 31.5.2019 mennessä, aikovatko ne olla mukana uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnassa terveydenhuollon lisäksi myös sosiaalipalveluiden osalta. Näin uuteen APTJ:n pystyttäisiin lisäämään myös iäkkäiden tarvitsemat palvelut, lapsiperheiden tarvitsemat palvelut, lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, päihdehuolto, työikäisten tarvitsemat palvelut ja vammaispalvelut.

Sosiaalipalveluiden osuus realisoituu kunnille kunnan omana investointina. Kunnat maksavat käyttöönoton ja ylläpidon kustannukset (myös kuntien taseeseen tulevat lisenssit) sairaanhoitopiirille ja sairaanhoitopiiri välittää ne edelleen tietojärjestelmätoimittajalle.

Hankkeen kustannukset

Keski-Suomen osuus käyttöönottoon liittyvistä investointikustannuksista on yhteensä noin 59 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon osuus tästä on noin 39 miljoonaa euroa, sosiaalipalveluiden osuuden ollessa n. 20,8 miljoonaa euroa.

Hankkeen kustannukset jaetaan aiheuttamisperiaatteen ja väestömäärien suhteessa. Lopullinen arvio kustannuksista on tiedossa vasta sitten, kun järjestelmätoimittajien tarjoukset ovat saapuneet ja KL Kuntahankinnat Oy on tehnyt hankintapäätöksen.

KSSHP toimii hankkeen yhteistyöorganisaationa

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on käynnistänyt uuden APTJ:n hankinnan yhteistyössä KL-Kuntahankinnat OY:n, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun Soten, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten, Vaasan sairaanhoitopiirin ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosterin kanssa. Keväällä 2019 Sosteri päätti vetäytyä hankinnasta, koska Sosteri alkoi valmistella toimintansa ulkoistamista yksityiselle palveluntuottajalle.

Hankintayksikkönä toimiva KL-Kuntahankinnat Oy tekee hankintapäätöksen. Hankintapäätöksen jälkeen KL-Kuntahankinnat allekirjoittaa hankintaa koskevan puitesopimuksen valitun toimittajan kanssa. Lisäksi jokainen sairaanhoitopiiri/sote-kuntayhtymä allekirjoittaa omalta osaltaan toimittajan kanssa tehtävät toimitus- ja palvelusopimukset.

KSSHP:n hallitus esittää 7.6.2019 kokoontuvalle valtuustolle, että KSSHP toimii hankinnan yhteistyöorganisaationa. Eli KSSHP toimii sekä yhtenä tilaajana että asiakkaan roolissa, edustaen myös muita tilaajia järjestelmätoimittajaan päin. KSSHP:n taloudellinen vastuu rajoittuu vain Keski-Suomen osuuteen järjestelmän kokonaiskustannuksista.  Kukin tilaajana oleva sairaanhoitopiiri vastaa omalta osaltaan lisenssien hankinnasta sekä omasta käyttöönotostaan aiheutuvista kuluista ja palvelumaksuista suoraan toimittajalle.

Hankkeen tavoitteet

Järjestelmän hankinnassa, suunnittelussa ja kehittämisessä huomioidaan koko maakunnan alueen julkisen terveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvän sosiaalihuollon tarpeet. Päämääränä on luoda edellytykset digitalisaation laajamittaiselle hyödyntämiselle myös julkisissa sote-palveluissa ja kuroa kiinni jälkeen jääneisyyttä muihin asioihin verrattuna.