Kuntoutusohjaus - Lapset, neurologinen alue

Palvelu on tarkoitettu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella asuville neurologisesti sairaille/vammaisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Kuntoutusohjaukseen ohjaudutaan pääsääntöisesti lastenneurologian poliklinikalta. Yhteyttä voi ottaa myös asiakas (vanhemmat) tai lapsen verkostoon kuuluva ammattihenkilö. Kuntoutusohjaus on asiakkaalle maksutonta.

Kuntoutusohjaaja

 • on perheen tukihenkilö kuntoutuksen eri vaiheissa
 • tekee työtään lapsen lähellä: kotona, päivähoidossa ja koulussa
 • arvioi ja seuraa lapsen kehityksen ja kuntoutumisen etenemistä
 • jakaa tietoa lapsen erityistarpeista ja vamman/sairauden vaikutuksesta lapsen kokonaiskehitykseen
 • arvioi lapsen apuvälineiden tarvetta ja käynnistää apuvälineprosessia
 • opastaa kodin ja lähiympäristön muutostyöasioissa ja laatii tarvittaessa lausuntoja
 • neuvoo ja koordinoi kuntoutus- ja etuusasioissa
 • luo ja ylläpitää kuntoutus- ja palveluverkostoa
 • toimii tarvittaessa yhdyshenkilönä eri tahojen välillä
 • osallistuu esim. varhaiskasvatus-, kuntoutus-, opiskelu- ja palvelusuunnitelmien laadintaan ja seurantaan
 • jakaa tietoa sopeutumisvalmennus-, vertaistuki ja vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksista

 Kuntoutusohjaajan työnkuvaan kuuluvat mm:

 • kotikäynnit
 • päivähoitokäynnit
 • koulukäynnit
 • puhelinneuvonta
 • yhteistyö- verkostoneuvottelut