Hoito lastenpsykiatrian poliklinikalla

Intensiivinen avohoito

Intensiivistä avohoitoa tarvitaan silloin, kun tavanomainen polikliininen hoito ei ole riittävä ja tarvitaan hoidon tehostamista, mutta välttämätöntä tarvetta vuodeosastohoidolle ei ole. Lapsen kehitys on vaarantunut siinä määrin, että myös lastensuojelun tukitoimet ovat tarpeen. Hoidon tarve perustuu lääkärin arvioon (lähetetiedot, kiireellinen lähete 1-7 pv tai tiedot lastenpsykiatriselta työryhmältä), jota intensiivisen avohoidon monitasoisen työmallin avulla tarkennetaan.

Perhepäivät ja -jaksot

Tarvittaessa perheen sisäisiä vuorovaikutussuhteita ja niihin tarvittavia muutoksia voidaan työstää päiväosastolla perhepäivillä ja –jaksoilla. Aikaisempien tutkimusten perusteella jaksoille laaditaan tavoitteet yhteistyössä perheen kanssa. Menetelminä käytetään keskustelua sekä toiminnallista työskentelyä, materiaalia tulee myös päiväosastolla toteutuvista arjen toimista. Perhepäiviä voidaan toteuttaa myös kotona ja esim. lastensuojelun perhetyön kanssa yhteistyössä.

Verkostotyö

Osana lastenpsykiatrista hoitoa toteutetaan verkostotyötä yhteistyötahojen kanssa tarpeiden mukaisesti (päiväkodit, koulut, lastensuojelu, perheneuvola ym). Neuvotteluja järjestetään sekä lastenpsykiatrian poliklinikalla, että lapsen arjen ympäristöissä. Lapsen hoidon onnistumisen kannalta koko verkoston tuki on tärkeä.

Monimuotojaksot

Monimuotojaksojen tarve perustuu lastenpsykiatriseen arvioon (lähetetiedot tai tiedot lastenpsykiatriselta työryhmältä). Jaksot on tarkoitettu koulu- tai esikouluikäisille lapsille, joiden hoidossa tavanomainen polikliininen hoito ei ole riittävä siten, että terapeuttisia elementtejä arkeen tarvitaan lisää psyykkisen muutoksen käynnistämiseksi (lapselle, vanhemmille ja koulutyöskentelyn tueksi). Jakso (6 viikkoa) toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Kukkulan koulun (sairaalakoulu) kanssa. Työskentelymuotoina ovat yhteisöllinen päiväsairaalatoiminta sekä lasten ja vanhempien ryhmät.

Vuorovaikutus –ohjaus

Vanhempi-lapsi vuorovaikutus –ohjauksessa tuetaan vanhempien ja lapsen vuorovaikutusta ja pyritään muuttamaan heidän keskinäisiä vuorovaikutuskehiä. Menetelmä soveltuu käytöshäiriöisille lapsille. Ohjaus perustuu siihen, että vanhemmuuden taitoja, kuten huomioiminen, palkitseminen, huomiotta jättäminen, selkeät kehotukset ja jäähy, opetetaan paitsi keskustelemalla, myös harjoituksilla ja mallioppimisella. Vuorovaikutus -ohjaus koostuu kahdesta vaiheesta, joissa ensisijainen huoltaja ja lapsi ovat mukana. Vuorovaikutus –ohjaus sopii parhaiten 3-8-vuotiaille lapsille. Tapaamiset toteutuvat viikoittain, kunnes tavoitteet saavutetaan (noin 10-20 käyntikertaa).

Psykoterapiat ja lastenpsykiatrinen toimintaterapia

Psykiatrinen hoito tapahtuu luottamuksellisessa vuorovaikutussuhteessa, vuorovaikutuksen toimivuudella on keskeisempi vaikutus hoitotulokseen kuin psykoterapiasuuntauksella. Tarvitaan psykoterapeutin sopivuuden arviontia lapsikohtaisesti. Monimuotoisten ja kiintymyssuhdetraumojen hoidossa kulmakivenä on vakauttava hoito. Kehon ja mielen yhteyden ymmärtäminen ja työstäminen tehostaa hoitoprosesseja. Perheterapia soveltuu silloin, kun keskeisenä tekijänä näyttäytyvät perhedynamiikkaan sidotut kysymykset. Psyykkisesti rakentumattomille lapsille valitaan usein pitkä dynaaminen psykoterapia. Mikäli lapsi ei kykene sanallisesti ilmaisemaan tunteitaan voi musiikki-, tai kuvataidepsykoterapia olla vaihtoehto. Kognitiiviset psykoterapiat voivat auttaa pelko-, ahdistus- ja masennusoireissa. Käyttäytymispsykoterapia voi auttaa myös autistisia lapsia. Etenkin yksittäisten traumojen hoidossa ovat traumapsykoterapeuttiset menetelmät tehokkaita. Lastenpsykiatrisessa toimintaterapiassa lapselle tarjotaan mahdollisuus harjoitella itselleen vaikeita tunteita ja valmiuksia siten, että toiminta vastaa lapsen toiminnallisiin ja vuorovaikutuksellisiin tarpeisiin terapeuttisella tavalla. Terapiamenetelmän valinta ja hoidon pituus määräytyvät lapsen tarpeiden perusteella. Pitkiin (noin 3 vuotta) yksilöpsykoterapioihin liittyy aina vanhempien ohjantakäynnit. Terapiat toteutuvat joko lastenpsykiatrian poliklinikalla tai yksityisten ammatinharjoittajien toimesta, hoitovastuu on aina lastenpsykiatrian poliklinikalla.


Muut hoidot

Vuorovaikutukseen perustuvat hoitomuodot ovat ensisijaisia lastenpsykiatriassa. Tarvittaessa käytetään myös lääkehoitoja. Tietyille häiriöille on omia hoitomalleja (esim. mutismi ja anoreksia).

Yhteistyö KYS:n kanssa

KSSHP:n alueen lapsille käytettävissä KYS:ssä on yhteensä 5-6 lastenpsykiatrista osastopaikkaa , joista 4-5 on viikko-osastolla (jakson pituus 6-8 viikkoa) ja 1 kriisiosastolla (n. 1-21 päivää). Viikko-osaston paikoista yksi on ns. pysäytyspaikka (2 viikkoa).
KYS:in osastojaksojen aikana Keski-Suomen keskussairaalan lastenpsykiatrinen työryhmä käy videoneuvotteluja viikoittain KYS:in lastenpsykiatristen työryhmien kanssa. Osaan neuvotteluista, esimerkiksi jakson päättyessä pidettävään hoitoneuvotteluun, voivat osallistua myös vanhemmat ja lapsen ja perheen kanssa työskentelevät lastensuojelun ja avoterveydenhuollon työntekijät.
Osastojakson aikana KYS:in sairaalakoulun opettajat ja osaston työntekijät tekevät yhteistyötä lapsen oman koulun opettajien kanssa. KYS:ssä vanhempien tapaamiset järjestetään lapsen viennin ja tuonnin yhteydessä, lisäksi vanhemmat voivat halutessaan yöpyä potilashotellissa. KYS:n jakson jälkeen tarpeenmukainen lastenpsykiatrinen avohoito jatkuu KSSHP:n lastenpsykiatrisen työryhmän toimesta.