Aikuiset - Vaikeat liikuntavammat

Palvelu on tarkoitettu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella asuville vaikeasti liikuntavammaisille aikuisille ja heidän läheisilleen. Kohderyhmänä ensisijaisesti selkäydinvammautuneet ja motoneuroni-/ALS-sairautta sairastavat.

Kuntoutusohjaukseen ohjaudutaan kuntoutusosastolta ja selkäydinvammapoliklinikalta.

Yhteyttä voi ottaa asiakas itse, hänen läheisensä tai asiakkaan verkostoon kuuluva ammattihenkilö. Kuntoutusohjaus on asiakkaalle maksutonta.

Kuntoutusohjaaja:

 • tukee asiakasta ja hänen läheisiään sairauden tai vamman aiheuttamassa elämänmuutoksessa
 • arvioi yhdessä asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa asiakkaan selviytymistä arkielämässä, palveluiden tarvetta ja kuntoutumismahdollisuuksia
 • osallistuu kuntoutuksen suunnitteluun ja seurantaan sekä auttaa kuntoutumista edistävien ratkaisujen löytämisessä
 • ohjaa ja konsultoi asunnonmuutostöiden suunnittelussa  ja apuvälineiden valinnassa 
 • toimii tarvittaessa yhdyshenkilönä kuntoutusasiakkaan, kodin ja kuntoutukseen osallistuvien työntekijöiden sekä viranomaisten välillä
 • ohjaa palveluiden hakemisessa ja yhteydenpidossa viranomaisiin sekä muihin kuntoutuksen toimijoihin
 • ohjaa ja seuraa tarkoituksenmukaisen kuntoutusprosessin käynnistymistä ja kuntoutumisen etenemistä
 • jakaa tietoa sopeutumisvalmennus-, vertaistuki- ja vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksista

Kuntoutusohjaajan työnkuvaan kuuluvat mm.

 • asiakaskäynnit kotona, sairaalassa, palveluasumisessa, oppilaitoksissa
 • puhelinneuvonta
 • hoitoneuvottelut
 • yhteistyö- ja verkostoneuvottelut