Elämän loppuvaiheen hoito

Potilaslain keskeisiin linjauksiin sisältyvät oikeus saada hyvää hoitoa ja kohtelua sekä itsemääräämisoikeus. Nämä asiat tulee huomioida potilaan hoidossa, hänen elämänkaarensa eri vaiheissa. Lääketieteen keinot ovat rajalliset. Jossain vaiheessa joudutaan toteamaan, että kaikki mahdollinen, potilaan parantamiseen pyrkivä lääketieteellinen hoito on annettu, mutta tauti edelleen etenee. Myös tällaisessa tilanteessa vaikeasti sairaan potilaan oloa voidaan helpottaa lääketieteen keinoin. Parantavasta hoidosta luopuminen ei tarkoita hoitamisen lopettamista, vaan saattohoitoon siirtymistä.

Saattohoito

Saattohoidossa keskitytään potilaan oireita lieventävään hoitoon. Fyysisen hyvinvoinnin ohella pyritään huolehtimaan potilaan psyykkisestä hyvinvoinnista. Tavoitteena on, että potilaan jäljellä olevan elämän laatu on mahdollisimman hyvää. Kuolemaa lähestyvän potilaan hoitaminen vaatii hyvää ammattitaitoa ja eettistä herkkyyttä. Potilas, hänen omaisensa ja läheisensä sekä ammattihenkilökunta ovat erityisten haasteiden edessä elämän loppuvaiheen hoitoa suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Saattohoito on potilaslaissa tarkoitettu tärkeä hoitolinjaus (hoitopäätös), jonka lääkäri tekee perusteellisen lääketieteellisen arvioinnin pohjalta. Se edellyttää myös neuvottelua lääkärin ja potilaan tai hänen laillisen edustajansa, omaisensa tai muun läheisensä kesken. Neuvottelut ja keskustelut usein vahvistavat myös käsitystä siitä miten potilas haluaisi itseään hoidettavan. Jos potilaan tahtoa ei voida selvittää, hoitavan lääkärin on valittava hoitolinja, jonka hän katsoo potilaan kannalta parhaaksi.

Hoitotahto

Hoitotahdossa henkilö ilmaisee, miten häntä on hoidettava silloin, kun hän ei enää pysty sitä kertomaan. Kirjallinen hoitotahto liitetään potilasasiakirjoihin. Hoitotahtolomakkeen voi tulostaa mm. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen verkkopalvelusivuilta (hakusanalla hoitotestamentti), lomakkeita on saatavissa myös useimmista apteekeista. Suullinen hoitotahto on myös pätevä ja siitä tehdään selkeä merkintä potilasasiakirjoihin.