Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus


Terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä potilaalla tai hänen omaisellaan/läheisellään on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä tästä vastaa johtajaylilääkäri.

Yritä selvittää asiaasi suoraan hoitoyksikössä

Ennen muistutuksen tekemistä kannattaa harkita myös muita, usein nopeampia ja tehokkaampia keinoja, joilla asia voitaisiin selvittää ja ratkaista. Avoimella keskustelulla hoitoa antaneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa voidaan usein selvittää mahdolliset väärinkäsitykset potilaan ja hänen hoitajiensa välillä saman tien.

Muistutuksen tekeminen

Muistutus on hyvä tehdä mahdollisimman pian tapahtumasta.  Vaivattomin ja suositeltavin tapa on käyttää sivun oikeasta palstasta löytyvää tulostettavaa muistutuslomaketta, mutta myös vapaamuotoinen muistutus on mahdollinen. Huolellisesti täytetty lomake, jossa on kaikki tarvittavat tiedot oikein, nopeuttaa asian käsittelyä. Kiinnitä erityistä huomiota siihen, että ilmoitat mahdollisimman tarkasti, missä yksikössä ja milloin ongelmat ilmenivät.

Mikäli muistutuksen tekee muu kuin potilas itse, tulee muistutukseen liittää potilaan valtakirja tai muu valtuutus. Alaikäisen potilaan hoitoa koskevan muistutuksen tekee joko potilas itse tai hänen huoltajansa. Kuolleen potilaan hoidosta muistutuksen voivat tehdä omaiset tai läheiset.

Potilasasiamies ja sosiaalityöntekijät auttavat tarvittaessa muistutuksen tekemisessä.

Muistutukseen annettava vastaus

Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri antaa asiasta kirjallisen vastauksen, josta käyvät ilmi mahdolliset muistutuksen johdosta tehdyt toimenpiteet. Henkilökohtainen vastauskirje lähetetään potilaalle tai muistutuksen tekijälle kohtuullisessa ajassa, viimeistään 1–2 kuukauden sisällä. Käyty kirjeenvaihto on täysin luottamuksellista ja se säilytetään erillään potilaskertomuksesta sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin arkistossa. Muistutuksen tekeminen ei vaaranna millään tapaa muistutuksen tehneen potilaan hoitoa jatkossa.

Kantelu valvontaviranomaisille

Muistutuksen lisäksi potilaalla on mahdollisuus tehdä kantelu saamastaan hoidosta tai hoitoon liittyvästä kohtelusta terveydenhuollon valvontaviranomaisille. Löydät tarkemmat ohjeet viranomaisten omilta verkkosivuilta:

Tavoitteenamme on pitää potilashoito sekä siihen liittyvät toiminnot ja palvelut korkeatasoisina sairaanhoitopiirimme toimintayksiköissä. Terveydenhuoltohenkilöstö vastaa potilasturvallisuudesta ja -tyytyväisyydestä, mutta potilailla ja heidän läheisillään on tässä myös keskeinen rooli.

Katso myös:

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992/785 10 §)