Maksukatto

Potilaan maksamille julkisen terveydenhuollon tietyille maksuille on säädetty enimmäismäärä, maksukatto. Maksukatto koskee kalenterivuoden aikana kunnallisiin laitoksiin (terveyskeskus, sairaala, vanhainkoti) maksettuja asiakasmaksuja. Maksukaton raja on vuonna 2018 on 683 euroa (v. 2017 raja oli 691 €).

Potilaan tulee itse seurata maksukaton täyttymistä.

Seurantaan voidaan käyttää sairaaloista tai terveyskeskuksista saatavaa asiakasmaksukorttia.

Alle 18-vuotiaan lapsen käyttämistä palveluista maksetut maksut lasketaan hänen vanhempansa tai muun huoltajansa maksujen kanssa. Huoltajan ja kaikkien hänen huollossaan olevien alle 18-vuotiaiden maksuja seurataan erikseen, mutta vapaakorttia myönnettäessä kaikkien maksut lasketaan yhteen. Tietoa vapaakortista

Maksukattoon lasketaan:

 • Poliklinikkakäyntimaksut (ei kotona annettu hoito)
 • Päiväkirurgian maksut avohoidossa
 • Sarjahoidon maksut (ei kotona annettu hoito)
 • Laitoshoidon hoitopäivämaksut
 • Laitoshoidon puolipäivämaksut (yö- tai päivähoito)
 • Kuntoutushoidon maksut
 • Vuosimaksu/käyntimaksu/päivystyskäyntimaksu terveyskeskuslääkärin luona
 • Yksilökohtainen fysioterapia terveyskeskuksessa
 • Yksityisten hoitolaitosten asiakasmaksut siinä tapauksessa, että sairaanhoitopiiri on palvelun ostanut

Maksukattoon ei lasketa:

 • Kotona annetun palvelun maksuja
 • Lääkkeitä
 • Matkakustannuksia hoitolaitokseen/hoitolaitoksesta
 • Pitkäaikaisen laitoshoidon maksuja, joihin liittyy viranhaltijan päätös
 • Lääkärintodistus- ja lausuntomaksuja
 • Erikoismaksuluokan hoitopäivämaksuja ja –lääkärinpalkkioita
 • Ulkomaalaiselta perittyjä täydenkorvauksen maksuja
 • Suun ja hampaiden tutkimus- ja hoitomaksuja terveyskeskuksessa
 • Yksityisten hoitolaitosten maksuja
 • Potilaspuhelumaksuja
 • Tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai näitä vastaavan aikaisemman lain mukaan korvattuja maksuja
 • Niitä terveydenhuollon maksuja, joihin on myönnetty toimeentulotukea
 • Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajasta perittyä maksua