Maksuttomat palvelut

Potilaalle lain mukaan maksuttomia terveyspalveluita ovat:

 • Psykiatrinen avohoito
 • Alle 18-vuotiaalle potilaalle annettava hoito ja ylläpito siltä osin kun hoitopäiviä kalenterivuodessa on kertynyt yli seitsemän
 • Sarjahoito alle 18-vuotiaalle
 • Yli 45 kertaa kalenterivuodessa ylittävät sarjahoidon käynnit
 • Alle 18-vuotiaalle potilaalle käynti päivystyksessä
 • Hengityshalvauspotilaalle annettava hoito ja ylläpito sekä hoitoon liittyvät kuljetukset
 • Tartuntatautilaissa (583/1986) tarkoitetut rokotukset, yleisvaarallisen tartuntataudin tutkimus, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet sekä sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn eristäminen, HIV-infektion, tippurin ja sukupuoliteitse tarttuvan klamydiainfektion tutkimus ja hoito sekä ilmoitettavaan tartuntatautiin sairastuneen hoitoon määrätyt lääkkeet
 • Neuvonta, kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävä tutkimus sekä sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus silloin kun ne ovat lääkinnällistä kuntoutusta
 • Apuvälinepalvelut (apuvälinetarpeen määrittely, sovitus, luovutus, käytön opetus ja   seuranta sekä tarpeellinen huolto) silloin kun ne ovat lääkinnällistä kuntoutusta eikä apuvälineen tarve aiheudu muiden lakien mukaan korvattavasta vahingosta tai ammattitaudista
 • Potilaan kuljetus terveyskeskukseen, toiseen hoitolaitokseen tai kotihoitoon silloin kun potilas on sisäänkirjattuna vuodeosastolle
 • Lyhytaikaisen laitoshoidon lomapäivät ja pitkäaikaisen laitoshoidon yli viiden lomapäivän ylittävät päivät

Jos potilas on hoidettavana omassa sairaanhoitopiirissä tai muussa julkisessa laitoksessa ja käy hoitojakson aikana tutkittavana tai hoidettavana poliklinikalla, ei poliklinikkakäynnistä voida potilaalta periä maksua.

Potilaalle maksuttomia ovat myös sairaalan sisäiset eri erikoisalojen väliset konsultaatiokäynnit.

Poliklinikka-, päiväsairaanhoito- ja sarjahoitokäynnit ovat maksuttomia sotiemme veteraaneille, joilla on Kela-kortissa R- tai M-tunnus tai sotilaspassissa merkintä rintamasotilastunnuksesta.
6.