Potilasmaksun huojentaminen ja lisämaksuajan myöntäminen

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksujen alentaminen ja perimättä jättäminen

Asiakkailta perittävät maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja asetuksen mukaisesti.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat joko

  • maksuttomia
  • asiakasmaksut ovat kaikille samat (tasasuuruiset maksut)
  • asiakasmaksut määräytyvät tulojen ja perhesuhteiden mukaisesti (maksukyvyn mukainen maksu).

Erikoissairaanhoidon pitkäaikaisen laitoshoidon maksu määrätään tapauskohtaisesti potilaan maksukyvyn mukaan. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaksi katsotaan ympärivuorokautisen laitoshoidon alkamisesta lukien sellainen henkilö, jonka laitoshoito on kestänyt tai sen arvioidaan kestävän pitempään kuin 3 kuukautta.

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksua määrätessä otetaan huomioon asiakasmaksuasetuksen määräysperusteet. Tällainen maksu määrätään toistaiseksi.

Maksua on tarkistettava esimerkiksi silloin, kun potilaan tai hänen perheensä maksukyky on olennaisesti muuttunut tai kun on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat muuttuneet (asiakasmaksuasetus 31 §). 

Asiakasmaksulain mukaan (11 §:n 1 momentti) terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Näissä tilanteissa voit ottaa yhteyttä siihen Keski-suomen sairaanhoitopiirin yksikköön, joka on vahvistanut alkuperäisen pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määrän tai sinua hoitavaan Keski-suomen sairaanhoitopiirin pitkäaikaishoidon yksikköön.  

Poliklinikkamaksut, lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivä- ja muut vastaavat tasasuuruiset maksut eivät ole asiakasmaksulain 11 §:n 1 momentin tarkoittamia maksuja.​

Potilasmaksujen ma​ksuajan pidentäminen ​

Poliklinikka-, päiväkirurgia-, lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivä- ja muut vastaavat tasasuuruiset hoitomaksut eivät määräydy potilaan maksukyvyn mukaan, vaan ne peritään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen vahvistamien indeksitarkastettujen määrien mukaisesti.

Tällaiset maksut ovat asiakasmaksulain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksuja. Kuntayhtymällä ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta jättää perimättä tai alentaa asiakasmaksulain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuja asiakasmaksuja. 

Mainitut poliklinikka-, päiväkirurgia-, lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivä- ja muut vastaavat tasasuuruiset hoitomaksut peritään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin asiakasmaksuohjeen mukaisesti kaikilta asiakkailta. 

Yllä mainitulle saatavalle voidaan kuitenkin perustellusta syystä myöntää lisämaksuaikaa tai sopia maksusuunnitelmasta. Tällaisia syitä voivat olla esim. henkilön elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat. Jos sinulla on potilasmaksuja, joihin ei vielä kohdistu perintätoimenpiteitä, voit olla yhteydessä laskutuksen asiakaspalveluun maksuajan ja maksujärjestelyjen sopimiseksi. 

Lisämaksuajan ja maksusuunnitelman myöntämisen edellytyksenä on, että sitä pyydetään 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä ja ennen kuin saatava on siirretty perintään. Mikäli lasku on jo siirtynyt perintään, sinun tulee ensisijaisesti olla yhteydessä perintätoimistoon laskun suorittamiseen liittyvissä asioissa ja sopia niistä suoraan perintätoimiston kanssa.