Eturauhassyöpä

 

Eturauhassyöpä on tällä hetkellä Suomessa miesten yleisin syöpä­sairaus. Se on pääasiallisesti ikääntyvien miesten sairaus. Mutta vaikka väestön vanheneminen otetaan huomioon, esiintyvyys kasvaa jatkuvasti. Eturauhas­syövän syytä ei tunneta, siksi sii­hen mahdollisesti vaikuttavia teki­jöitä tutkitaan jatkuvasti. Ainakin perintötekijät ja korkea ikä lisää­vät riskiä sairastua. Eturauhassyö­pä etenee useimmiten hitaasti, vain pieni osa on nopeasti etene­viä sairauksia.

Eturauhasen merkitys

Eturauhanen eli prostata sijaitsee virtsarakon alapuolella ja virtsa­putki kulkee sen läpi. Eturauhasen takana on peräsuoli, jota kautta eturauhasta voidaan tunnustella. Kivekset tuottavat mieshormoneja ja siittiöitä. Rakkularauhanen ja eturauhanen tuottavat eritettä. Eritteen sekoittuessa siittiöihin muodostuu siemennestettä. Etu­rauhaserite on siis osa suvunjatka­misprosessia.

 

                                               undefined

 

Eturauhassyövän oireet

Iän myötä eturauhanen alkaa usein hitaasti suurentua. Tämä ns. prostatahyperplasia eli eturauha­sen hyvänlaatuinen liikakasvu on ikääntyvien miesten yleisin virt­saamisvaivojen syy ja siis eri sai­raus kuin eturauhassyöpä.

Eturauhassyöpä on usein pitkään oireeton. Vasta pidemmälle ede­tessään se alkaa ahtauttaa virtsa­putkea ja antaa samanlaisia oireita kuin eturauhasen hyvänlaatuisessa liikakasvus­sa eli tihentynyttä virtsaamistar­vetta ja virtsasuihkun heikkoutta. Kivut ovat yleensä merkkinä jo le­vinneestä eturauhassyövästä.

Tutkimuskset

Ensimmäinen tutkimus on yleensä tunnustelu peräsuolen kautta. Jos eturauhanen on kova tai siinä tun­tuu kyhmy, herää epäilys syöväs­tä. Syöpä voi olla kuitenkin myös normaalin tuntuisessa eturauha­sessa.

Toinen tärkeä tutkimus on veren PSA-arvon tutkiminen (verikoe). PSA on prostataspesifinen antigee­ni. Sen normaaliarvo on alle 4, mutta syövän lisäksi myös muut eturauhasen sairaudet voivat ko­hottaa arvoa.

Eturauhassyövän diagnoosi var­mistetaan aina ottamalla ultraää­niohjauksessa (= transrektaalinen ultraääni) eturauhasesta koepala ja tutkimalla se mikroskoopilla. Levinneisyyden selvittämiseksi tehdään yleensä luustokartoitus, vartalon magneettitutkimus (MRI) tai tietokonekuvaus (CT), ja lisäksi otetaan perusverikokeita.

 

 

Hoito

Eturauhassyövän hoidon valintaan vaikuttavat eturauhassyövän le­vinneisyys ja koepalalöydös, poti­laan ikä sekä muut sairaudet. Edellä mainittujen tutkimusten pe­rusteella eturauhassyövät jaetaan kolmeen eri levinneisyysluokkaan:

1) paikallinen eturauhassyöpä

2) paikallisesti levinnyt eturauhas­syöpä

3) levinnyt eturauhassyöpä.

 

1) Paikallinen eturauhassyöpä

Paikallinen eturauhassyöpä kasvaa eturauhaskapselin sisällä.

Hoitovaihtoehdot ovat:

 • ohjelmoitu aktiivinen seuranta
 • eturauhasen poistoleikkaus eli radikaali prostatektomia
 • sädehoito
 • hormonihoito

Ohjelmoitu aktiivinen seuranta

Varhaisvaiheessa todettu hitaasti etenevä eturauhassyöpä ei aina edellytä välitöntä leikkausta tai sä­dehoitoa, koska suurin osa syövis­tä on hitaasti eteneviä. Potilaan kanssa voidaan sopia seurannasta ja aloittaa tarvittaessa hoito. Seu­rannassa otetaan veren PSA-arvo määrävälein. Seurantahoito sopii erityisesti potilaille, jotka haluavat välttää hoitoihin liittyvät sivuvai­kutukset ja riskit. Tällöin potilaan on hyväksyttävä se, että syöpää ei välittömästi hoideta vaan siirretään mahdollista hoitoa myöhäisemmäksi.

Eturauhasen poistoleikkaus eli radikaali prostatektomia

Leikkauksessa poistetaan etu­rauhanen kapseleineen. Eturauhasen poistoleik­kaus soveltuu hyväkuntoisille alle 70-vuotiaille, jotka haluavat syö­vän pois elimistöstään. Leikkaus on suuri ja siihen liittyy joitakin riskejä. Pysyvää virtsan pidätysky­vyttömyyttä jää noin 10 %:lle poti­laista ja potenssihäiriöitä esiintyy noin 60 %:lla leikatuista.

Sädehoito

Sädehoito on usein leikkaushoidon vaih­toehto. Se toteutetaan yleensä polikliinisesti ja se annetaan pel­kästään eturauhaseen kohdistaen. Sädehoito voidaan antaa joko ulkoisena sädehoitona tai eturauhasen sisäisenä sädehoitona. Ulkoinen sädehoito annetaan Keski-Suomen keskussairaalan sädehoitoyksikössä. Hoitoa annetaan arkipäivinä usean viikon aikana. Ulkoiseen sädehoitoon liitetään usein myös lyhytaikainen n. 7 kuukauden pituinen hormonihoito.

Sädehoidon sivuvaikutuksia ovat peräsuolen ja virtsarakon ärsytys­oireet. Suurimmalla osalla säde­hoidon saaneista potilaista seksu­aalinen kyvykkyys (potenssi) säi­lyy.

 

 

 

2) Paikallisesti levinnyt eturauhassyöpä

Paikallinen leviäminen tarkoittaa sitä, että syöpä on jo kasvanut eturauhaskapselin läpi, mutta ei ole vielä lähettänyt etäpesäkkeitä.

Hoitovaihtoehdot ovat:

 • sädehoito
 • hormonihoito
 • joskus voidaan harkita myös eturauhasen poistoleikkausta

 

 

 3) Levinnyt eturauhassyöpä

Eturauhassyöpä leviää yleensä en­simmäiseksi imusolmukkeisiin tai luustoon. Levinneen eturauhas­syövän parantava hoito ei ole ny­kyisillä menetelmillä mahdollista. Koska eturauhassyövän kasvulle on välttämätöntä miessukuhormo­nin eli testosteronin eritys, hoidos­sa pyritään miessukuhormonin eri­tyksen lopettamiseen. Kun testos­teronia ei enää erity, noin 70 %:lla eturauhassyöpäpotilaista syövän eteneminen pysähtyy. Hoitoa kutsutaan hormonihoidoksi.

Hormonihoito voidaan toteuttaa useammalla tavalla:

Orkiektomia eli kivesleikkaus, jossa kivesten hormonia tuottava osa poistetaan. Kiveskapselit jäte­tään jäljelle, joten kivespussit ei­vät leikkauksen jälkeen tunnu täy­sin tyhjiltä. Tällä kastraatioleik­kauksella saadaan veren miessu­kuhormonipitoisuudet häviämään nopeasti ja pysyvästi. Toimenpi­teen jälkeen potilailla esiintyy usein ns. kuumia aaltoja, jotka ovat samantyyppisiä kuin naisten vaihdevuosioireet. Potilaiden suku­puoliset kyvyt ja halut laskevat leikkauksessa pysyvästi.

Hormonipistoshoito, jossa ki­vesten miessukuhormonieritys (testosteroni) lo­petetaan määräajoin annettavilla pistoksilla. Hormonilääkkeillä on sama vaikutus eturauhassyöpään ja samat sivuvaiku­tukset kuin orkiektomialla eli kivesleikkauksella. Joskus hoitoon vielä liitetään antiandrogeenihoito, jossa muiden miessukuhormonien vaikutus etu­rauhasessa estetään suun kautta otettavilla tableteilla.

Antiandrogeenihoito tableteilla (bicalutamidi). Tällä lääkityksellä estetään miessukupuolihormonin (testosteronin) vaikutus paikallisesti eturauhasessa. Hoitoa ei pidetä aivan yhtä tehokkaana kuin edellä mainittuja hormonihoitoja, mutta tätä hoitoa voidaan toteuttaa tietyissä tapauksissa. Tällä lääkityksellä potilaan potenssi yleensä säilyy.

 

 

Lääkkeet ovat kalliita, mutta po­tilaat saavat ne ilmaislääkkeinä. Sitä varten tarvitaan lääkärin kir­joittama B-todistus. Hormonihoidon teho saattaa vähentyä muutaman vuoden kuluessa teh­tiin se sitten leikkauksella tai pis­toshoidolla. Tämän jälkeen poti­laille voidaan antaa erilaisia hor­monin ja solunsalpaajien yhdistel­mävalmisteita.

Luuston etäpesäkkeet voivat olla kivuliaita. Kipulääkkeitä annetaan tarpeen mukaan ja etäpesäkkeisiin voidaan antaa myös kipua lievittä­vää sädehoitoa. Etäpesäkkeitä luustossa voidaan nykyisin hoitaa myös lääkeaineinjektioilla, joilla saadaan usein varsin hyvä vaikutus kipuihin. Jos potilaalla on virtsankulkuvaikeuksia, voidaan tehdä eturauhasen höyläysleikkaus. Tärkeintä on oireenmukainen hoito ja elämänlaadun säilyttäminen.

 

 

 

 

Hoidon jälkeen

Kun eturauhassyöpä on todettu ja hoito siihen on annettu, potilaan vointi yleensä kohenee ja veren PSA-arvo laskee. Potilaan vointia seurataan sen jälkeen määräajoin. Ensimmäiset kontrollit ovat yleen­sä keskussairaalassa ja jatkossa seu­ranta toteutetaan potilaan omassa terveyskeskuksessa, josta voidaan tarvittaessa ottaa yhteys urologiin.

 

Kysymyksiä ja vastauksia

• Voiko ruokavaliolla vaikuttaa syöpään tai sen ehkäisemiseen?

Ruokavalion osuutta eturauhas­syövän kehittymiseen tutkitaan jatkuvasti. Varmoja tuloksia ei ole, mutta kasvisrasvojen käytöllä näyttäisi olevan jonkinlainen syö­vän kasvua hidastava vaikutus. ”Se mikä on hyvä sydämelle, on myös hyväksi eturauhaselle”.

• Onko yhdyntä sallittua, jos on eturauhassyöpä?

Jos on tehty leikkaus; kivesleikka­us tai eturauhasen poistoleikkaus, olisi hyvä odottaa kunnes leikka­ushaava on parantunut tai veren­vuoto lakannut. Muutoin yhdyn­nälle ei ole mitään estettä. Syöpä ei tartu. Useimmat eturauhas­syövän hoidot sen sijaan aiheutta­vat potenssihäiriöitä sekä haluttomuut­ta, mikä potilaan on huomioitava jo hoitomuotoa valittaessa. Urolo­gin kanssa voi keskustella siitä, millaisia hoitomahdollisuuksia su­kupuoliseen kyvyttömyyteen on, tai keksiä kumppanin kanssa ihan uusia hellyyden osoittamisen muo­toja.

• Voiko luonnonlääkkeistä olla hyötyä eturauhas­syövän hoidossa?

Nykytietämyksen mukaan ei luon­nonlääkkeistä ole tieteellisesti to­dettua hyötyä hoidossa. Syövän hoidossa ei omalle elämälle kanna­ta kuitenkaan laittaa liian tiukkoja rajoituksia, vaan kaikkea kannat­taa tehdä, mikä itsestä tuntuu hy­vältä.

 

Mihin voi ottaa yhteyttä

 • Keskussairaalaan: urologian poliklinikka, sairaanhoitajan soittoaika ma - pe klo 9.00 -11.00 puh. (014) 269 1426
 • Keskussairaalan uroterapeutit puhelin (014) 269 3520 arkisin klo 8 - 15
 • Omaan terveyskeskukseen
 • Keski-Suomen syöpäyhdistys: Kilpisenkatu 5 B 9 ( toinen kerros) 40100 Jyväskylä puhelin 014 3330220  Avoinna ma - pe klo 9.00 - 15.00
 • Eturauhassyöpäyhdistykseen: puh. 044 9888844

Tietoa eturauhassyövästä tarjoavat mm. seuraavat linkit:

propo.fi

www.cancer.fi 

www.syopapotilaat.fi

www.eturauhassyopa.info

www.kaypahoito.fi

www.suomalaineneturauhassyopa.fi

 

 

Sanastoa

Tällä sivulla olevia sanoja saatat kuulla lääkärin vastaanotolla.

androgeeni = mieshormoni

antiandrogeeni = aine, joka estää testosteronin vaikutuksen kohde-elimessä.

benigni = hyvänlaatuinen

biopsia = koepala

-      eturauhassyövän varmistamiseksi otetaan aina koepala eturauha­sesta neulalla.

brakyhoito = eturauhaskudoksen sisäinen sädehoito.

ejakulaatio = siemensyöksy

erektiohäiriö = kyvyttömyys saavuttaa normaali erektio.

flow = virtsan virtausmittauskoe

inkontinenssi = pidätyskyvyttömyys

   - esim. virtsainkontinenssi tarkoittaa virtsankarkailua.

luustokartta = sädesairaalassa tehtävä luuston läpivalaisukuvaus, jos­sa käytetään radioaktiivista merkkiainetta. Se tehdään luuston etäpesäkkeiden kartoittamiseksi.

metastaasi = syövän etäpesäke.

neoadjuvantti hoito = samanaikainen liitännäishoito esim. hormonihoito annetaan lyhytaikaisesti parantavan kirurgisen hoidon tai sädehoidon yhteydessä näiden hoitojen tehostamiseksi.

orkiektomia = kivesten poistoleikkaus eli kirurginen kastraatio.

palliatiivinen = oireita lievittävä hoito silloin, kun sairautta ei voida parantaa.

prognoosi = sairauden ennuste.

prostata = eturauhanen, luumun muotoinen rauhanen, joka ympäröi virtsaputkea virtsarakon alapuolella.

PSA = verikokeella mitattava proteiini, jota ainoastaan eturauhanen tuottaa.

transrektaalinen ultraääni eli TRAUÄ = peräsuolen kautta tehtävä ult­raäänikuvaus.

tuseeraus = eturauhasen tunnustelu sormella peräsuolen kautta.

uretra = virtsaputki