Ajankohtaista

Hankkeen julkaisut 14.11.2014

Läheisväkivallan ehkäisyn kansallinen osaamiskeskus-hankkeessa tuotetut selvitykset ja dokumentit on julkaistu  hankkeen sivuilla (Tietoa hankkeesta/hankekuvaus).  Julkaisut

Hankkeen loppuraportti julkaistaan päätösseminaarin yhteydessä 11.12.2104 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarjassa: www.ksshp.fi/julkaisusarja

Läheisväkivallan ehkäisyn kansallinen osaamiskeskus-hankkeen päätösseminaari järjestetään 11.12.2014 Jyväskylässä

Seminaarissa järjestetään keskustelupaneeli valtakunnallisen osaamiskeskuksen tarpeesta ja nostetaan esiin lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyön edistäminen ja rakenteet tulevaisuudessa – osaamiskeskuksia vai tuki- ja koordinaatiokeskuksia – uudessa SOTE palvelukokonaisuudessa -teemalla. Istanbulin sopimuksen ratifiointi on käsittelyssä eduskunnassa ja kuulemme miten sopimuksen edellyttämät toimenpiteet ja uudistukset tullaan järjestämään Suomessa.

Keskustelupaneeliin osallistuvat

  • asiantuntijalääkäri Anneli Kuusinen (KSSHP)
  • hallitussihteeri Heidi Manns-Haatanen (STM)
  • Käypä hoito -päätoimittaja Jorma Komulainen (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim)
  • sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen (KSSHP)
  • toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi (Sovatek-säätiö)
  • hankepäällikkö Marja Heikkilä (Keski-Suomen SOTE 2020-hanke)
  • osastonylilääkäri Mauno Vanhala (KSSHP)
  • sosiaalityön professori Mikko Mäntysaari (Jyväskylän yliopisto)

Tätä tiedotetta kirjoitettaessa on jo selvinnyt, että Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin ei olla perustamassa ensi vuonna maakunnallisen lähisuhdeväkivallan ehkäisyn koordinaattorin tehtävää. Työskentelyssä keskisuomalaisten kuntien kanssa on kuntien tarve saada kehittämistukea kehittää lähisuhdeväkivaltapalveluja ja palvelurakenteita tullut entistä selvemmin esille. Kunnat tarvitsevat koulutusta, hyvinvointijohtamisen osaamista ja yli kuntarajojen ulottuvan organisaation kehittämistukea. Maakunnallisen Läheisväkivallan tunnistamisen ja puuttumisen toimintamallin ylläpitämiseen tarvitaan toimijaa, jolla on mahdollista tuottaa koulutusta, tiedotusta ja vaikuttaa väkivaltapalvelujen tuottamisen rakenteisiin. Sillä tulee olla myös mahdollisuus tuottaa kuntien kipeästi kaipaamaa konsultaatiotukea. Osaamis/koordinaatiokeskusta tarvitaan tukemaan alueellista ja paikallista kehittämistyötä ja keskuksen tulisi sisältää myös kolmannen sektorin vahva väkivaltatyön osaaminen. Tähän kehittämistyöhön tulee  suunnata myös resursseja. KASTE-rahoituksella  ja Terveyden edistämisen määrärahoilla tuotetut hankkeet lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi eivät pystyne tuottamaan pysyviä tuloksia Suomessa.  SOTE-uudistuksessa väkivaltatyön kehittäminen voi valitettavasti jäädä muiden palvelujen jalkoihin.

Turvallisuuden lisääminen ja lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyn tavoitteet on kirjattu Keski-Suomen Maakunnalliseen sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmaan vuosille 2015 - 2016. Tavoitteeksi asetettiin, että Lähisuhdeväkivallan varhaisen tunnistamisen ja puuttumisen toimintamalli tulisi laajeta viiden vuoden kuluessa kaikkiin peruspalveluihin Keski-Suomessa. Hankkeen toimintakautena yksikään kunta ei ole tehnyt päätöstä ottaa toimintamallia käyttöön kaikissa peruspalveluissa. Tuleva sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen integraatio saattaa viedä kuntien muut hallinnonalat vielä kauemmaksi lähisuhdeväkivallan yhteisistä kehittämisfoorumeista.

Yhden maakunnallisen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn koordinaattorin palkkaamisen kustannusvaikutus on arviolta noin 50 000 euroa vuodessa Keski-Suomessa. Lähisuhdeväkivallasta kärsivät henkilöt päätyvät yleensä monen käänteen ja monen palvelukontaktin kautta asiakkaiksi mm lastensuojeluun tai päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Ongelmien kasautuessa ja syventyessä myös hoitokustannukset kasvavat. Esimerkiksi yhden kodin ulkopuolelle sijoitetun 0–17-vuotiaan lapsen sijoituskustannukset olivat vuonna 2012 noin 49 399 euroa. Nuorisopsykiatrian viikon hoitojakso maksaa 3 550 euroa ja vuoden poliklinikkakäynnit maksavat 10 700 euroa. (Lähde: Kuusikkokunnat)

Seminaariohjelma 11.12.2014

14.10.2014 hankejohtaja Ulla Frantti-Malinen

Nettisivujen näkyvyys 15.10.2014

Läheisväkivallan ehkäisyn kansallinen osaamiskeskus- hankkeen sivujen näkyvyys on ollut puutteellinen kesäkuusta lähtien. Ongelma pyritään hoitamaan pikapuoliin ja hankkeen nettisivuille pitäisi päästä ulkoapäin ongelmitta. www.ksshp.fi/aarre sivut sisältävät tietoa lähisuhdeväkivallasta ja palvelujen kehittämisestä kuntalaisille ja ammattilaisille.

Johanna Koskenlahden Terveys, hyvinvointi ja väkivalta Keski-Suomen kunnissa - tilastollinen selvitys julkaistaan 2.6.2014

Terveys, hyvinvointi ja väkivalta Keski-Suomessa on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Läheisväkivallan ehkäisyn kansallinen osaamiskeskus -hankkeeseen liittyvä selvitystyö, joka on tehty 28.1. - 4.3.2014 välisenä aikana. Selvityksen tarkoituksena on tuottaa nykytilan kuvaus terveydestä, hyvinvoinnista ja väkivallasta Keski-Suomessa. Selvityksessä käsitellään kaikkia ikäryhmiä, mutta erityistä huomiota on kiinnitetty lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia kuvaaviin indikaattoreihin.

Tavoitteena on tuottaa tietoa, joka mahdollistaa kuntien välisen vertailtavuuden sekä vertailun valtakunnalliseen tilastotietoon. Tilastollisen tiedon avulla voidaan arvioida terveyden edistämisen haasteita ja tavoitteita Keski-Suomessa erityisesti väkivallan ennaltaehkäisyn näkökulmasta.

Kunnat voivat hyödyntää selvitystä mm. hyvinvointijohtamisessa, palvelujen kehittämisessä sekä päätöksenteon pohjana. Yksittäisten kuntien lisäksi selvitystä voidaan hyödyntää maakunnallisten hyvinvointistrategioiden suunnittelussa ja laadinnassa.

Terveys, väkivalta ja hyvinvointi Keski-Suomen kunnissa: tilastollinen selvitys / Johanna Koskenlahti
ISBN: 978-952-5416-56-5, nid., 978-952-5416-57-2 (PDF)
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2014
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja 133/2014
ISSN-L: 1236-5297, ISSN: 1236-5297 (painettu), 1799-926X (verkkojulkaisu)

Julkaisu on saatavilla sähköisenä osoitteessa www.ksshp.fi/julkaisusarja

Painetun version voi pyytää tieteellisestä kirjastosta ja allekirjoittaneelta. Selvitys jaetaan kuntien hyvinvointi- ja väkivaltatyöryhmille, lähisuhde- ja perheväkivallan kuntakoordinaattoreille, sekä hankkeen yhteistyökumppaneille ja ohjausryhmälle.

Ulla Frantti-Malinen
hankejohtaja

Lastensuojelun laatusuositus Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2014:4

Lastensuojelun laatusuositus on julkaistu 14.5.2014. Suositus on suunnattu ensisijaisesti               lastensuojelupalvelujen toteuttamisen, arvioinnin, kehittämisen ja johtamisen tueksi kuntiin. Laatusuositus on tarkoitettu myös lapsille, nuorille, vanhemmille ja heidän läheisilleen sekä muille lastensuojelun toimijoille.

STM tiedote ja julkaisu

Siukola Reetta: Miten puutun lähisuhdeväkivaltaan? Esimerkkinä päihde- ja mielenterveystyö

Ammattilaisten tueksi on laadittu lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen opas, joka ohjaa auttamaan väkivaltaa kokeneita asiakkaita. Lähisuhdeväkivallan kartoittaminen on erityisen tärkeää päihde- ja mielenterveyspalveluissa, mutta opas soveltuu käytettäväksi myös muissa palveluissa. Opas käsittelee lähisuhdeväkivaltaan puuttumista kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaskohtaamisissa. Kirja sisältää tietoa lähisuhdeväkivallan teemoista ja konkreettisia välineitä asiakastyöhön. Pohjana on käytetty viime vuosien aikana THL:n ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa kehitettyä lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomaketta, joka toimii sekä asiasta ensi kertaa puhuttaessa että jo aiemmin tietoon tulleen väkivallan systemaattisen läpikäynnin apuna. THL suosittelee lomakkeen käyttöä kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa osana jokaisen asiakkaan perustilanteen kartoittamista.

THL:n tiedote

Oppaan tilaustiedot

Lastensuojelun selvitysryhmän loppuraportti on valmistunut 19.6.2013 

Selvitysryhmä: Yhtenäiset arviointikäytännöt lastensuojeluprosessiin

Toimiva lastensuojelu

Loppuraportissa suositellaan Toimiva lapsi & perhe -työmenetelmien levittämistä yli maan vanhempien ongelmien ylisukupolvisen siirtymisen ja lasten ja nuorten ongelmien ehkäisemiseksi. Läheisväkivallan ehkäisyn kansallinen osaamiskeskus -hanke tuottaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella Lapset puheeksi ja neuvonpito koulutusta. II koulutusohjelma käynnistyy 5.9.2013. (Ks. kohta Koulutus)

Keskustelutilaisuus eduskunnassa 15.5.2013 ns. Istanbulin sopimuksen ratifioimisesta

Hankejohtaja Ulla Frantti-Malinen kävi kansanedustaja Susanna Huovisen kutsumana 15.5.2013 eduskunnassa. 

Väkivaltajaosto ehdottaa väkivallan tilastoinnin kehittämistä

Rikoksentorjuntaneuvoston väkivaltajaosto tarkasteli vuoden 2012 aikana eri viranomaisten tekemää väkivallan tilastointia ja kirjaamista. Viranomaiset keräävät tilastoja omiin tarpeisiinsa eivätkä tilastot ole vertailukelpoisia keskenään. Rikoksentorjuntaneuvosto 4.4.2013

Rikoksentorjunta neuvoston Väkivallan vähentämisen teemasivusto

Väkivallan vähentäminen on tavoitteena useassa kansallisessa ohjelmassa. Väkivallan ehkäisemiseksi tarvitaan tietoa väkivallan piirteistä, syistä ja torjuntakeinojen tehokkuudesta. Keinoja väkivallan vähentämiseksi on olemassa. Väkivallan vähentämisen teemasivuston tavoitteena on helpottaa tiedon löytymistä väkivallan ehkäisemisestä.Väkivallan vähentämisen teemasivusto

Tiedote 1.3.2013

Tasa-arvoasioista vastaava ministeri Paavo Arhinmäki osallistuu YK:n Naisten aseman toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) 57. istuntoon, joka pidetään 4.-15. maaliskuuta 2013 New Yorkissa...Tiedote 1.3.2012

Yksittäiset keinot eivät riitä. Ongelmaan on puututtava poikkihallinnollisella, kokonaisvaltaisella ja hyvin koordinoiduilla yhteistyöllä. Tärkeintä ja tehokkainta on kuitenkin aina ennalta ehkäisevä toiminta... STM tiedote 06.03.2013

Tiedote 8.3.2013

Läheisväkivallan ehkäisyn kansallinen osaamiskeskus –hankkeen nettisivujen käyttäjäkyselyyn 8.3 2013 klo 21.00 mennessä vastanneiden joukosta S-ryhmän lahjakortin voitti Jarno Väyrynen Jyväskylästä. Lahjakortti on toimitettu perille. Onnea voittajalle!

Naistenpäivänä 8.3.2013!


Yhdistyneiden kansakuntien naisten oikeuksien ja kansainvälisen rauhan päivä 8.3.2013 on hyvä ajankohta avata keskustelua läheisväkivallasta. Naisiin kohdistuva väkivalta on ajankohtainen ja globaali ongelma. Lähisuhteessa tapahtuva väkivalta kohdistuu erityisesti naisiin ja lapsiin. Kansallisten uhritutkimusten mukaan naisilla on jonkin verran enemmän väkivaltakokemuksia kuin miehillä. Kuolemaan ja vakavaan vammaan johtanut väkivalta on silti yleisempää miehillä kuin naisilla. Naiset kokevat väkivaltaa miehiä enemmän kodeissa ja työpaikoilla ja seksuaalinen väkivalta kohdistuu useimmiten naisiin ja tyttöihin. Perheväkivaltaa kokeneiden miesten osuus on kuitenkin noussut 2000-luvulla.

Väkivallan ehkäisy on monialaista ja -ammatillista työtä, joka vaatii erityistä osaamista. Lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen ja siihen puuttuminen kuuluu kaikille hallinnonaloille ja palvelujen järjestämisvastuu kunnille. Terveyden edistämisen näkökulmasta lähisuhdeväkivallan ehkäisytyö on terveyttä edistävää yhteiskuntapolitiikkaa, terveyttä tukevien ympäristöjen luomista, yhteisöllisen toiminnan vahvistamista, yksilöllisten taitojen kehittämistä sekä terveyspalvelujen uudelleen suuntaamista (WHO 1986).

Läheisväkivallan ehkäisyn kansallinen osaamiskeskus -hanke julkaisee aarre-sivustonsa 8.3.2013.

Hyvää naistenpäivää vuonna 2013!