Terveydenhuollon vaikuttavuuden arviointi Keski-Suomessa

KSSHP:ssä toteutettu hanke alkoi vuoden 2013 lopulla ja päättyi 2015 vuoden lopussa. Hankkeen tavoitteena oli saada tietoa hoitojen vaikuttavuudesta potilaiden elämänlaatuun. Potilasryhmät, joilta elämänlaatutietoa kerättiin olivat: toimenpiteisiin tulevat sydänpotilaat, avohoidossa olevat depressiopotilaat, ortopediset tekonivelpotilaat, käsikirurgiset potilaat sekä fysiatrian poliklinikan ensikäyntipotilaat, kuntoutusosaston AVH-potilaat sekä perusterveydenhuollon elämäntaparyhmiin osallistuneet asiakkaat.

Elämänlaadun alkukyselyitä kerättiin lähes 2500 potilaalta. Alkukyselyt kerättiin ennen hoitoa. Toistokyselyitä lähetettiin 3-6-12 kuukauden kuluessa annetusta hoidosta. Potilaat vastasivat kyselyihin kirjeitse, puhelimitse tai sähköpostilla, joka oli yleisin vastaamistapa toistokyselyissä. Toistokyselyitä ei enää lähetetä potilaille vaikka kaikki eivät vastanneet 6 ja 12 kuukauden kyselyihin.

Hankkeessa kerättyä elämänlaatutietoa on jatkossa mahdollisuus hyödyntää tutkimuskäytössä. Tulosten hyödyntäminen onnistuu sairaanhoitopiirin tutkimuslupakäytänteiden mukaisesti. Yksikkökohtaiset tulokset julkaistiin hankkeen loppuraportissa.

Uusi sairaala hankkeen ja uuden potilastietojärjestelmän myötä sairaanhoitopiirissä jatketaan terveydenhuollon vaikuttavuuden arviointia ja selvitetään millä mittareilla jatkossa arvointia tehdään.