Hyppää sisältöön
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Ohjeita koronavirukseen liittyen

Jos epäilet koronavirustartuntaa, voit ottaa meihin yhteyttä tekemällä oirearvion Omaolo.fi-palvelussa, soittamalla omaan terveyskeskukseesi tai päivystysapuun, josta sinut ohjataan tarvittaessa jatkotutkimuksiin. Huomioithan myös, että olemme rajoittaneet sairaalassa vierailua tartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeet sairaalassa vierailuun. Lue lisää Jos epäilet koronavirustartuntaa-sivulta. Katso myös: Korona-tiedotus ja KSSHP:n alueen koronavirusepidemiatilanne ja annetut suositukset.

Pysytään pystyssä

14.12.2016 klo 9.00 Jaana Peltokoski

Kaatumisesta aiheutuvat vammat vaativat usein terveydenhuollon palveluita ja sairaalahoitojaksoja. Noin joka kolmas yli 65-vuotias ja joka toinen yli 80-vuotias kaatuu vähintään kerran vuodessa ja aiempi kaatuminen altistaa merkittävästi uudelle kaatumiselle. Sairaalahoidossa olevien iäkkäiden kaatumisista joka toinen aiheuttaa jonkinlaisen vamman ja yli 90 % lonkkamurtumista on seurausta kaatumisesta. Fyysisten vammojen ohella kaatumiset saattavat johtaa heikkoon elämänlaatuun ja pitkittyneeseen sairaalahoitoon. Yli 64-vuotiaiden akuuttia sairaalahoitoa vaatineiden kaatumisvammojen kustannukset olivat Suomessa vuonna 2000 arvioilta 39 miljoonaa euroa.

Kaatumisten ja kaatumisvammojen määrän on ennakoitu lisääntyvän lähivuosina väestön ikääntymisen vuoksi. Siksi kaatumisten tehokkaaseen ehkäisyyn on panostettava tulevina vuosina entistä enemmän. Tehokas ja tuloksellinen kaatumisten ehkäisy edellyttää monialaista toimintaa ja ammattiryhmien yhteistyötä, henkilökunnan kouluttautumista sekä sitoutumista turvallisiin ja näyttöön perustuviin toimintamalleihin. Tuloksellisessa kaatumisten ehkäisyssä on olennaista luoda alueelliset näyttöön perustuvat toimintakäytännöt. Kaatumisten ehkäisy on osa hyvää hoitoa.

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet edellyttävät kaatumisriskiin vaikuttavien tekijöiden ja olosuhteiden tiedostamista sekä järjestelmällistä riskin arviointia. Tutkimusnäyttöön pohjautuen on kaatumisten ehkäisemiseksi sairaaloissa suositeltu useita ehkäiseviä toimenpiteitä, joita ovat esimerkiksi potilaan lääkityksen kokonaisarviointi, turvalliset potilasjalkineet, turvallisuutta edistävät hoitoympäristön muutokset sekä potilaiden rohkaiseminen säännölliseen liikuntaan.

Alueellista yhteistyötä näyttöön perustuvien toimintamallien kehittämiseksi

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri osallistuu kaatumisten ehkäisyverkoston toimintaan (AKE-PSSHP), joka toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä ja sen erityisvastuualueella. Toiminnassa on mukana 36 edustajaa 13 organisaatiosta terveyden- ja sairaanhoidon sekä sosiaalihuollon aloilta sekä koulutusorganisaatioista. Asiakasnäkökulmaa verkostoon tuo maallikkojäsen.

Keski-Suomen alueella toimii oma alueellinen kaatumisten ehkäisyverkosto (AKE-K-S). Tavoitteena on toimia tiedon ja hyvien käytäntöjen levittäjänä kaatumisten ehkäisyssä Keski-Suomen alueella. AKE-K-S on moniammatillinen foorumi, joka edistää tietoisuutta kaatumisten ehkäisystä alueen terveydenhuoltoalan ammattilaisten, potilaiden, asiakkaiden ja heidän omaistensa keskuudessa. AKE-K-S järjestää kaksi kertaa vuodessa kokoontumisen omalle verkostolleen toiminnan suunnittelua, kouluttautumista ja uusien jäsenten rekrytointia varten. Tavoitteena on vähentää kaatumisia tukemalla kaatumisten ehkäisykäytäntöjen implementointia ja yhtenäistämällä alueen kaatumisten ehkäisykäytäntöjä.

AKE-K-S ylläpitää Tules -kartta verkko-sovellusta, jossa on helposti yhdestä paikasta saatavilla keskeinen kaatumisen ehkäisyyn liittyvä materiaali, kuten oppaat, mittarit, koulutukset ja videomateriaalit. AKE-K-S jalkautuu eri organisaatioihin ja toimintayksiköihin esittelemään omaa toimintaansa sekä käytettävissä olevaa materiaalia kaatumisten ehkäisystä. AKE-K-S seuraa alueensa kaatumisten määrää ja niiden kehitystä omalla alueellaan eri organisaatioissa ja yksiköissä.

Joulukuu 2016 on kaatumisten ennaltaehkäisyn teemakuukausi

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä joulukuu 2016 on kaatumisten ennaltaehkäisyn teemakuukausi. Teemakuukauden tavoitteena on tehostaa kaatumisten vaaratekijöiden tunnistamista, kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyä, sekä yhtenäistää kaatumisten ehkäisyn käytäntöjä. Teemakuukauden aikana arvioidaan toimintaympäristöjen kaatumisten vaaratekijöihin liittyviä riskejä ja lisätään ammattilaisten tietoisuutta lääkkeiden vaikutuksista kaatumisriskiin. Lisäksi tavoitteena on edistää potilaiden tietoisuutta kaatumisten ennaltaehkäisystä.

Kaatumisten ennaltaehkäisyn hyväksi toimintatavaksi ovat osoittautuneet riskien ja riskialttiiden potilaiden systemaattinen tunnistaminen sekä hoitoympäristön turvallisuuden edistäminen. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyötä ja sitoutumista turvallisiin ja näyttöön perustuviin toimintamalleihin.

Jaana Peltokoski
Arviointiylihoitaja