Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman hyväksyminen kunnissa

Terveydenhuoltolain (30.12.2010/13269) mukaan (34 §) samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa.

Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lasten päivähoidon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken.

Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Kuntien ja kuntayhtymän on yhdessä arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutokset.

Valtioneuvoston asetuksella (337/2011) on annettu tarkempia säännöksiä asioista, joista on sovittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa. Suunnitelman laadinnasta on an­nettu lisäksi Kuntaliiton yleiskirje (21/80/2011).

Keski-Suomessa järjestämissuunnitelmaa on laadittu vuosituhannen vaihteesta alkaen ja voimassa oleva suunnitelma kattaa vuodet 2010 - 2013. Syksyn 2011 sopimusohjausneuvotteluissa Keski-Suomen kunnat delegoivat Järjestämissuunnitelman laadinnan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Perusterveydenhuollon yksikön tehtäväksi ja tätä tehtävää varten Sairaanhoitopiirin hallitus nimesi 14.12.2011 valmistelevan työryhmän.

Suunnitelmaa on valmistellut sairaanhoitopiirin hallituksen 14.12.2011 ni­meämä työryhmä, johon ovat kuuluneet Yleislääketieteen professori Mauno Vanhala Keski-Suomen sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksiköstä puheenjohtajana ja kehittämispäällikkö Asko Rytkönen Keski-Suomen sai­raanhoitopiiristä työryhmän sihteerinä. Työryhmän jäseninä ovat olleet johta­jaylilääkäri Markku Voutilainen Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä, sosiaali­johtaja Vuokko Hiljanen Laukaasta, ylilääkäri Tapio Tammela Äänekoskelta, perusturvan toimialajohtaja Anneli Latva-Nevala Wiitaunionista ja ylilääkäri Eija Kiljala syksystä 2013 Wiitaunionista, johtava lää­käri Juhani Kasila Liikelaitos Saarikasta, 06/2013 alkaen Liikelaitos Saarikan johtava lääkäri Heikki Janhunen, toimitusjohtaja Reijo Räsänen Keski-Suomen Seututerveyskeskuksesta ja terveyskeskuksen vastaava ylilääkäri Jarmo J Koski Jyväs­kylästä.

Tämä suunnitelma on tehty tilanteessa, jolloin SOTE - järjestämislaki on val­misteluvaiheessa ja sen lopullisia vaikutuksia ei tiedetä. Järjestämissuunni­telmaa päivitetään tulevaisuudessa lain sisällön ja vaatimusten mukaiseksi. Järjestämissuunnitelma on rakennettu tulevaa SOTE - rakennelakiesitystä huomioiden ja sisältää katsauksen lain valmisteluvaiheeseen, maakunnan väestön demografisiin ja sosiaalisiin taustatekijöihin sekä yhteenvedon Peurungassa 16.8.2013 pidetyn SOTE - seminaarin yleisistä linjauksista.

Työryhmä on laatinut Liitteenä 1 olevan ehdotuksen terveydenhuoltolain mukaiseksi järjestämissuunnitelmaksi vuosille 2013 -2016. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkuntia pyydetään tekemään päätös terveydenhuoltolain (35 §) mukaisen Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman hyväksymisestä vuosille 2013 – 2016 5.12.2013 mennessä. On huomioitava, että tässä ei pyydetä kuntia ottamaan kantaa SOTE - palveluiden hallinnollisiin vaihtoehtoihin maakunnassa. Järjestämissuunnitelmaa koskeva päätös pyydetään lähettämään Keski-Suomen sairaanhoitopiirille, joka kuntien päätösten pohjalta päättää suunnitelmasta valtuuston helmikuun kokouksessa 2014.

  • Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ovat hyväksyneet suunnitelman terveydenhuoltolain ehtojen mukaisesti.
  • Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi suunnitelman 21.2.2014
  • Suunnitelmaa ollaan päivittämässä tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaisesti

Terveydenhuoltolain mukainen järjestämissuunnitelma (2023 Kt)

Lisätietoja antavat:

Mauno Vanhala Asko Rytkönen
yleislääketieteen professori kehittämispäällikkö
työryhmän puheenjohtaja työryhmän sihteeri