Miksi ja mihin tarkoitukseen tietoja kerätään

Sairaanhoitopiirin lakisääteisenä velvollisuutena on järjestää erikoissairaanhoidon palvelut Keski-Suomen alueella. Tietojen käsittely perustuu potilaan hoitoa ja tutkimusta koskeviin lakeihin ja asetuksiin, kuten:

  • terveydenhuoltolaki
  • laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
  • erikoissairaanhoitolaki
  • mielenterveyslaki
  • henkilötietolaki/voimaantuleva tietosuojalaki ja EU:n tietosuoja-asetus
  • laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä
  • laki potilaan asemasta ja oikeuksista
  • sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista
  • arkistolaki

Potilaana potilasasiakirjoja käytetään hoidon laadun varmistamiseen ja potilaan hoidon järjestämiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan, toiminnan tilastointiin, laskutukseen, opetukseen ja tieteelliseen tutkimustoimintaan.