Kenelle tietojasi luovutetaan

Luovutetaanko rekisteritietoja kolmansille osapuolille?

Pääsääntöisesti luovutamme työnhakijoiden tai työntekijöiden henkilötietoja vain velvoittavan lainsäädännön tai työnantajavelvoitteiden hoitamisen vuoksi.

Luovutamme henkilötietojasi seuraaville tahoille:

  • Työterveys Aalto Oy:lle siirrämme työntekijöidemme perustiedot (nimi, henkilötunnus, osoite, ammatti, työyksikkö, palveluyksikkö) henkilöstön lakisääteisten työterveyspalvelujen hoitamista varten
  • Pankeille siirrämme maksatustiedot suorasiirtona palkanmaksujärjestelmästämme palkanmaksun hoitamiseksi
  • Ammattijärjestöille siirrämme tiedot perityistä jäsenmaksuista niiden työntekijöiden osalta, jotka ovat antaneet valtakirjan ay-maksun perimiseksi palkasta
  • Verohallinnolle siirrämme tiedot toimitetuista ennakonpidätyksistä sekä maksetuista palkoista ja palkkioista
  • Tilastokeskukselle toimitamme henkilö- ja palvelussuhde sekä palkkatiedot eri tilastopyynnöissä tilastolain velvoitteiden mukaisesti
  • Kunnalliselle eläkevakuuttajalle toimitamme eläkeperustiedot neljännesvuosittain sekä alkaneet ja päättyneet palvelussuhteet sekä vuosiansiot vuosittain
  • Sairaanhoitopiirin pääluottamusmiehille toimitamme KT:n luottamusmiessopimuksen mukaiset tiedot viranhaltijoista ja työntekijöistä.

Työhakemustietojen luovuttaminen

Perustuslaissa ja julkisuuslaissa säädetään julkisuusperiaatteesta. Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei laissa säädetä toisin. Työhakemukset liitteineen tulevat julkiseksi sen jälkeen kun ne ovat saapuneet meille. Annamme työhakemustasi koskevia tietoja kuitenkin vain, jos niitä joku erikseen vaatii.

Hakemuksesi saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa, kuten tietoja vapaa-ajan harrastuksesta ja perhe-elämästä. Samoin sinulle mahdollisesti suoritettujen soveltuvuustestien tulokset ovat salaisia. Näitä salassa pidettäviä tietoja emme luovuta.