Mihin tarkoitukseen tietoja kerätään

Kun haet sairaanhoitopiiristä työpaikkaa tai tulet työntekijäksi, keräämme vain sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä rekrytointiprosessin tai palvelussuhteen hoitamiseksi sekä työnantajan lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi. Pääsääntöisesti annat nämä tiedot meille itse itsestäsi, mutta myös esimies ja sairaanhoitopiirin Henkilöstöpalvelut voivat tallentaa työntekijöitä koskevia tietoja palvelusuhteen aikana.

Tietojen käsittely perustuu virka- ja työehtosopimuksiin sekä työntekijää/viranhaltijaa koskeviin lakeihin ja asetuksiin.

 • Työsopimuslaki (55/2001)
 • Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003)
 • Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki (82/2016)
 • Työaikalaki (605/1996)
 • Vuosilomalaki (162/2005)
 • Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
 • Sairausvakuutuslaki (1224/2004)
 • Nimikirjalaki (1010/1989)
 • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94)
 • Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994)
 • Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)
 • Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007)
 • Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)
 • Yhdenvertaisuuslaki (21/2004)
 • Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015)
 • Työturvallisuuslaki (738/2002)
 • Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006)
 • Opintovapaalaki (273/1979) ja opintovapaa-asetus (864/1979)
 • Vuorotteluvapaalaki (1305 /2002)
 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)
 • Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)
 • Hallintolaki (434/2003)
 • Kuntalaki (410/2015)
 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)
 • Kansallinen tietosuojalaki
 • Arkistolaki (831/1994)