Millaisia oikeuksia sinulla rekisteröitynä on

Rekisteröidyn eli työntekijän oikeuksista säädetään EU:n tietosuoja-asetuksessa sekä kansallisessa tietosuojalaissa. Alla kerromme, millaisia rekisteröidyn oikeuksia hakijalla on rekrytointiprosessin tai työntekijällä palvelusuhteen aikana kerättyihin henkilötietoihin liittyen.

Oikeus saada tietoja henkilötietojen käsittelystä

Jokaisella on oikeus saada informaatiota henkilötietojensa käsittelystä. Kerromme henkilötietojen käsittelystä täällä verkkosivuillamme. Mikäli haluat lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä voit olla yhteydessä henkilöstörekisterin yhteyshenkilöön.

Oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Sairaanhoitopiirillä on velvollisuus antaa rekisteröidylle pääsy henkilötietoihin esimerkiksi kopioina asiakirjoista. Tämä oikeus on henkilökohtainen.

Palvelusuhdetta koskeva tietopyyntö

Työntekijän tulee esittää pyyntö henkilökohtaisesti henkilöstöpalveluissa tai omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö voidaan esittää vaihtoehtoisesti:

  1. Henkilökohtaisesti paikan päällä: palvelusuhteeseen liittyen:

Henkilöstöpalvelut, Keskussairaalantie 19, rak. 4/5, 40620 Jyväskylä
Rekrytointi, Keskussairaalantie 19, rak 21

  1. Toimittamalla vapaamuotoisen pyynnön postitse:
    voit toimittaa vapaamuotoisen, allekirjoitetun pyynnön, jossa mainitset nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja halutut, yksilöidyt tiedot osoitteella:

Henkilöstöpalvelut, Keskussairaalantie 19, rak. 4/5, 40620 Jyväskylä.

Kuntarerky-järjestelmän kautta KSSHP:lle jättämäänsä työhakemusta hakija pääsee katsomaan itse omien Kuntarekry-järjestelmän tunnustensa kautta.

Rekisterinpitäjän oikeus rajoittaa pääsyä tietoihin

Kielteisestä tiedonluovutuksen päätöksestä on Tietosuoja-asetuksen art. 12 kohdan 4 mukaisesti ilmoitettava potilaalle syyt siihen, minkä vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

Oikeus tiedon oikaisuun

Työntekijällä on oikeus oikaista epätarkat ja virheelliset itseään koskevat tiedot. Jos koet, että tiedoissa on oikaistavaa, voit vaihtoehtoisesti esittää kirjallisen pyynnön postitse henkilöstöratkaisuun tai henkilökohtaisesti paikan päällä:

toimittamalla vapaamuotoisen, kirjallisen pyynnön, jossa tulee yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaadit oikaistavaksi, mikä on mielestäsi oikea tieto ja millä tavoin pyydät oikaisun tehtäväksi. Korvaava, poistettava tai täydennettävä teksti on kuvattava sanantarkasti.

Työnhakijan tai työntekijän vaatiessa merkintöjen muuttamista, arvioidaan onko perusteita niiden korjaamiseen, täydentämiseen tai poistamiseen ja ovatko tiedot rekrytointiprosessin tai palvelussuhteen hoitamisen kannalta tarpeellisia.

Kielteisestä oikaisuvaatimuksen päätöksestä on Tietosuoja-asetuksen art. 12 kohdan 4 mukaisesti ilmoitettava potilaalle syyt siihen, minkä vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

Oikeus tietojen poistamiseen eli oikeus tulla unohdetuksi

Työntekijällä ei ole oikeutta vaatia poistamaan henkilötietoja silloin, kun rekisterinpito perustuu lakiin. Työntekijä ei siis voi vaatia palvelussuhdetietoja poistettavaksi.

Työhakemukset sijaishakuun voi pyytää poistettavaksi. Hakijana voit myös itse muuttaa sijaishakemuksesi tilan "Ei käytettävissä" jolloin hakemuksesi tietoja ei näytetä järjestelmässä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Työntekijällä ei ole oikeutta vaatia sairaanhoitopiiriä siirtämään tietoja järjestelmästä toiseen silloin, kun rekisterinpito perustuu lakiin. Rekisteröitynä et siis voi vaatia tietojesi siirtämistä toiseen järjestelmään.

Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta

Työntekijällä on oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, silloin kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

Sairaanhoitopiirissä on määritetty toimintaprosessi tilanteisiin, joissa henkilötietoihin kohdistuu tietoturvaloukkaus. Kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin työntekijän oikeuksille ja vapauksille, ilmoitamme loukkauksesta työntekijöille/työntekijälle viipymättä.

Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle

Työntekijällä/hakijalla on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen käsiteltäväksi, jos mielestäsi sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. Valitus tulee tehdä tietosuojaviranomaisen ohjeistuksen mukaisesti.

Lisäksi työntekijällä saattaa olla lainsäädännön soveltuessa seuraavia oikeuksia:

Vastustamisoikeus: Rekisteröidyllä on erityisessä tilanteessa oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä.

Oikeus vastustaa automatisoituja yksittäispäätöksiä (ml. profilointi): Rekisteröidyllä on erityisissä tilanteissa oikeus vastustaa automatisoituja yksittäispäätöksiä, mukaan lukien profilointi.