APTJ:n suunnittelu- ja toteutusvaiheen rekrytoinnit ovat käynnissä!

Julkaistu 27.3.2020 klo 19.18

Haussa on eritoten teknologiaosaajia erilaisiin toimenkuviin Asiakasorganisaatioon että Keski-Suomen omaan tilaajaorganisaatioon. Asiakasorganisaation työpaikkoja voi hakea 9.4. klo 12 asti, ja Keski-Suomen tilaajaorganisaation rekryt ovat käynnissä 21.4. klo 12 saakka!

Asiakasorganisaatio vastaa koko hankkeen koordinoinnista

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän (APTJ) hankinnalla luodaan edellytykset digitalisaation laajamittaiselle hyödyntämiselle sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa myös toimialarajat ylittäen, missä lainsäädäntö sen mahdollistaa. Järjestelmä hankitaan KSSHP:n, Essoten, Siun soten ja VSHP:n yhteistyönä, jonka koordinointiin Asiakasorganisaatio on perustettu. Se vastaa kaikesta toimittajayhteistyöstä, sopimusten toimeenpanosta sekä sairaanhoitopiireille yhteisten järjestelmäosioiden suunnittelusta ja toteutuksesta valitun järjestelmätoimittajan ja tilaajaorganisaatioiden kanssa.

Asiakasorganisaatioon haetaan osaajia projektinhallinnan tehtäviin (PMO) sekä neljään projektitiimiin. Tekninen tiimi vastaa APTJ:n teknisten ratkaisujen suunnittelusta ja toteutuksesta järjestelmätoimittajien kanssa sekä ohjaa ja tukee tilaajaorganisaatioiden ICT-ammattilaisten toimintaa. Service Management Officen (SMO) vastuulla on APTJ:n jatkuvien palveluiden suunnittelu ja käyttöönotto sekä palvelutuotannon ohjaus. Koulutustiimi vastaa APTJ:n tietojärjestelmäkoulutuksista. Nyt rekrytoidaan koulutuspäällikkö, ja tiimiä täydennetään muilla osaajilla myöhemmin. Toiminnallista suunnittelu- ja toteutustyötä tehdään useassa työryhmässä, joiden vetäjät eli ns. tuoteomistajat työskentelevät Asiakasorganisaatiossa ja muut jäsenet tilaajaorganisaatioissa.

Asiakasorganisaatio sijoittuu hallinnollisesti Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin. Työpisteet sijaitsevat aluksi ensisijaisesti Jyväskylässä, mutta Asiakasorganisaation työnkuvat edellyttävät matkustamista kaikkien osallisten sairaanhoitopiirien alueella. Asiakasorganisaation työpaikkailmoitukset julkaistaan KSSHP:n verkkosivulla Työpaikat –osiossa sekä maakuntien sisäisissä viestintäkanavissa.

Asiakasorganisaation rakenne ja suhde tilaajaorganisaatioihin

Keski-Suomen tilaajaorganisaatio keskittyy maakunnan sote-kehittämiseen

Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän avulla kehitetään kansalaisille suunnattuja sähköisiä palveluita, jotka tukevat asiakkaiden ja potilaiden osallisuutta ja mahdollisuuksia huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Järjestelmä mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille moniammatillista työtä ja toimintaprosesseja sekä palveluiden kehittämistä ja laadun parantamista tukevia sovelluksia.

APTJ:n suunnittelu ja käyttöönotto on ennen kaikkea yhteiskehittämistä, johon tullaan tarvitsemaan kaikkien maakuntamme sote-ammattiryhmien työpanosta. Keski-Suomeen perustettava tilaajaorganisaatio mahdollistaa, koordinoi ja tukee tätä toiminnallista kehittämistä, jotta tulevaisuudessa maakuntamme julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto voi toimia entistä jouhevammin ja yhtenäisemmin alueemme asukkaiden hyväksi.

Keski-Suomen APTJ-tilaajaorganisaatioon haetaan osaavia ammattilaisia sekä projektipäällikön että asiantuntijan rooleihin. He ovat vastuussa oman osa-alueensa kehittämistyön etenemisestä ja koordinoinnista. Osa-alueita ovat terveydenhuolto, sosiaalihuolto, sote-integraatio, sote-tukipalvelut, sähköinen asiointi sekä raportointi ja analytiikka. Lisäksi haetaan projektipäälliköitä, -koordinaattoreita ja -assistentteja sekä teknisiä asiantuntijoita useisiin tehtäviin. Kaikissa työnkuvissa yhteistyö eri toimijoiden kanssa on avainasemassa.

Keski-Suomen tilaajaorganisaatio kuuluu Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin. Työpaikkailmoitukset on julkaistu KSSHP:n verkkosivuilla Työpaikat–osiossa sekä Santrassa, Intermetsossa ja Sonetessa. Lisäksi tieto työpaikoista on lähetetty Keski-Suomen kuntien APTJ-yhdyshenkilöille eteenpäin välitettäviksi.

Lisätietoa APTJ:sta löydät KSSHP:n verkkosivulta!